środa, 24 kwietnia 2024. Imieniny Bony, Horacji, Jerzego

Ogłoszenie Burmistrza o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania dla fragmentu Centrum Miasta Malborka

2021-01-14 12:07:07 (ost. akt: 2021-01-14 12:40:18)
widok Malborka z lotu ptaka z zaznaczonym obszarem objętym planem

widok Malborka z lotu ptaka z zaznaczonym obszarem objętym planem

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 14 stycznia 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Centrum Miasta Malborka oraz dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały nr VI/45/2019 Rady Miasta Malborka z dnia z dnia 28.02.2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Centrum miasta Malborka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 stycznia 2021r. do 18 lutego 2021 r. na stronie BIP Urzędu Miasta Malborka, link do strony: http://www.bip.malbork.pl/m,499,mpzp-fragmentu-centrum.html?page=, oraz w siedzibie Urzędu Miasta Malborka, po uprzednim umówieniu się.

Dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 lutego o godzinie 12.00 u siedzibie Urzędu Miasta Malborka, sala nr 119, Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork. Po przybyciu do Urzędu, każdy obowiązkowo musi poddać się badaniu temperatury ciała oraz odkazić dłonie. Obowiązek noszenia maseczki ochronnej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Malborka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2021 r. Pisma należy kierować na adres Urzędu Miasta w Malborku, pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork lub w postaci elektronicznej na adres mailowy: e.suchcicka@um.malbork.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Malborka.

Burmistrz Miasta Malborka
Marek Charzewski