Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadania publicznego w roku 2021 w obszarze pomocy społecznej

2021-01-08 13:44:24 (ost. akt: 2021-01-08 17:29:22)

8 stycznia 2021 r. Burmistrz Miasta Malborka ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pt. „Organizacja pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców Miasta Malborka, w tym organizacja zbiórek okolicznościowych”:

Oferty w w/w konkursie należy składać w terminie do dnia 01 lutego 2021 roku (poniedziałek), do godz. 15:30. W przypadku przesłania oferty pocztą, o terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu Miasta Malborka, a nie data stempla pocztowego.

UWAGA: Przed przystąpieniem do przygotowywania oferty, należy bardzo dokładnie zapoznać się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 stronie druku oferty. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich konkursów, zawierają istotne zmiany, m.in.:

1. Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym dotacja może być przyznana w wysokości nie większej niż 80% całkowitej wartości zadania. Pozostały koszt realizacji zadania podmiot ubiegający się o dotację zabezpieczy z wkładu własnego finansowego (np. środki finansowe własne lub z innych źródeł publicznych), wkładu niefinansowego (osobowy i rzeczowy) lub ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

2. Wymagany jest udział wkładu własnego finansowego (np. środków finansowych własnych lub z innych źródeł publicznych) w wysokości minimum 3% wartości całego zadania.

3. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oferent może wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych zadania w wysokości nie więcej niż do wysokości 5% wnioskowanej lub przyznanej kwoty dotacji.

4. Na konkurs uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę. Złożenie przez Oferenta więcej ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana.

Wszystkie niezbędne informacje dot. w/w konkursu ofert znajdują się w Biuletynie informacji Publicznej (www.bip.malbork.pl) - zakładka „Organizacje pozarządowe” – „Ogłoszenia”, gdzie dołączono również instrukcję/wskazówki dotyczące wypełnienia oferty oraz druk oferty: http://bip.malbork.pl/a,24890,ogloszenie-burmistrza-miasta-malborka-z-dnia-08012021-roku-w-sprawie-realizacji-zadania-publicznego-.html

Jednocześnie informujemy, że konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w innych obszarach będą ogłaszane w późniejszym terminie.