Poniedziałek, 22 kwietnia 2024. Imieniny Łukasza, Kai, Nastazji

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadań publicznych w roku 2021 w obszarach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej oraz pomocy społecznej

2020-12-30 13:27:12 (ost. akt: 2020-12-30 14:05:30)

30 grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta Malborka ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w n/w obszarach:

1) pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej pt. „Prowadzenie w roku 2021 Malborskiego Centrum Wolontariatu na terenie miasta Malborka”: http://bip.malbork.pl/a,24856,ogloszenie-burmistrza-miasta-malborka-z-dnia-30122020-roku-w-sprawie-realizacji-zadania-publicznego-.html

2) pomocy społecznej pt. „Zapewnienie opieki osobom bezdomnym na terenie miasta Malborka w roku 2021”: http://bip.malbork.pl/a,24859,ogloszenie-burmistrza-miasta-malborka-z-dnia-30122020-roku-w-sprawie-realizacji-zadania-publicznego-.html

Oferty w w/w konkursach należy składać w terminie do dnia 21 stycznia 2021 roku (czwartek), do godz. 15:30. W przypadku przesłania oferty pocztą, o terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu Miasta Malborka, a nie data stempla pocztowego.

UWAGA! Przed przystąpieniem do przygotowywania oferty, należy bardzo dokładnie zapoznać się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 stronie druku oferty. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich konkursów, zawierają istotne zmiany, m.in.:

1. Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym dotacja może być przyznana w wysokości nie większej niż 80% całkowitej wartości zadania. Pozostały koszt realizacji zadania podmiot ubiegający się o dotację zabezpieczy z wkładu własnego finansowego (np. środki finansowe własne lub z innych źródeł publicznych), wkładu niefinansowego (osobowy i rzeczowy) lub ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

2. Wymagany jest udział wkładu własnego finansowego (np. środków finansowych własnych lub z innych źródeł publicznych) w wysokości minimum 3% wartości całego zadania.

3. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oferent może wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych zadania w wysokości nie więcej niż do wysokości 5% wnioskowanej lub przyznanej kwoty dotacji.

4. Na konkurs uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę. Złożenie przez Oferenta więcej ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w Biuletynie informacji Publicznej (www.bip.malbork.pl) - zakładka „Organizacje pozarządowe” – „Ogłoszenia”, gdzie dołączono również instrukcję/wskazówki dotyczące wypełnienia oferty oraz druk oferty.

Jednocześnie informujemy, że konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w innych obszarach będą ogłaszane w późniejszym terminie.