Sobota, 1 kwietnia 2023. Imieniny Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta

Nabór na Członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych w 2021 roku

2020-12-29 12:22:18 (ost. akt: 2020-12-29 13:12:28)

Burmistrz Miasta Malborka zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu miasta Malborka do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Malborka otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.

Nabór jest do następujących Komisji Konkursowych:
1. ochrony zdrowia i spraw społecznych - obejmie obszary ochrony zdrowia i promocji zdrowia, pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania narkomanii.
2. oświaty, kultury i sportu - obejmie obszary kultury fizycznej, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacyjnej opieki wychowawczej.

Nabór odbywa się na podstawie złożenia „FORMULARZA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ do opiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Malborka otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021”, który w terminie do 11 stycznia 2021 r. należy:
a) przesłać do godz. 15:30 drogą elektroniczną w formie skanu na adres e mail: m.grudzien@um.malbork.pl lub,
b) dostarczyć oryginał do siedziby Urzędu Miasta Malborka, pl. Słowiański 5: Biuro Obsługi Interesanta (parter) w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15:30 lub,
c) wysłać oryginał pocztą na adres: Urząd Miasta w Malborku, pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork.
O terminie wpływu/złożenia formularza decyduje data i godz. przesłania na pocztę elektroniczną lub data wpływu do Urzędu Miasta Malborka.
W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób niż jest to wymagane, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydatem do Komisji konkursowej nie może być przedstawiciel organizacji pozarządowej, biorącej udział w otwartym konkursie ofert w obszarze ocenianym przez daną komisję, jednocześnie z uwzględnieniem art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 15 ust. 2d. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Za udział w pracach Komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz formularz do wypełnienia znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Malborka w zakładce „organizacje pozarządowe: ogłoszenia” dostępne TUTAJ