Wtorek, 6 czerwca 2023. Imieniny Laury, Laurentego, Nory

Konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadania publicznego w roku 2021 w obszarze kultura fizyczna

2020-12-23 14:14:19 (ost. akt: 2020-12-23 14:15:33)

23 grudnia 2020r. Burmistrz Miasta Malborka ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w obszarze kultura fizyczna.

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 stycznia 2021 roku (poniedziałek), do godz. 15:30. W przypadku przesłania oferty pocztą, o terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu Miasta Malborka, a nie data stempla pocztowego.

UWAGA: Przed przystąpieniem do przygotowywania oferty, należy bardzo dokładnie zapoznać się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 stronie druku oferty. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich konkursów, zawierają istotne zmiany, m.in.:

1. Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym dotacja może być przyznana w wysokości nie większej niż 80% całkowitej wartości zadania. Pozostały koszt realizacji zadania podmiot ubiegający się o dotację zabezpieczy z wkładu własnego finansowego (np. środki finansowe własne lub z innych źródeł publicznych), wkładu niefinansowego (osobowy i rzeczowy) lub ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

2. Wymagany jest udział wkładu własnego finansowego (np. środków finansowych własnych lub z innych źródeł publicznych) w wysokości minimum 3% wartości całego zadania.

3. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oferent może wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych zadania w wysokości nie więcej niż do wysokości 5% wnioskowanej lub przyznanej kwoty dotacji.
4. Na konkurs uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę. Złożenie przez Oferenta więcej ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w Biuletynie informacji Publicznej - zakładka „Organizacje pozarządowe” – „Ogłoszenia” pod adresem:

http://bip.malbork.pl/m,264,ogloszenia.html

Do ogłoszenia dołączono również instrukcję/wskazówki dotyczące wypełnienia oferty.

Jednocześnie informujemy, że konkursy ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w innych obszarach będą ogłaszane w późniejszym terminie.