Poniedziałek, 22 kwietnia 2024. Imieniny Łukasza, Kai, Nastazji

XXVII sesja Rady Miasta Malborka

2020-12-21 15:13:52 (ost. akt: 2020-12-29 10:41:50)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

29 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 odbędzie się XXVII sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały budżetowej:
5.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej,
ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta,
b) odczytanie Uchwały Nr 206/g121/F/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Malborka na lata 2021 – 2038,
c) opinie Komisji Rady Miasta Malborka,
d) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta,
e) dyskusja,
f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej.
5.2. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2021r.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, ref. Małgorzata Pilarska-Downar
Skarbnik Miasta,
b) odczytanie Uchwały Nr 207/g121/P/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2020 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Malborka na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu,
c) opinie Komisji Rady Miasta Malborka,
d) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta,
e) dyskusja,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2020 r – V zmiana, rej Skarbnik Miasta Małgorzata Pilarska – Downar;
b) w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku sp. z o.o. poprzez umorzenie udziałów Gminy Miasta Malbork oraz wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału w tej Spółce, ref. nacz. wydz. RGP Katarzyna Kostrzewa – Rzoska;c) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w postaci nieodpłatnego przekazania sprzętu medycznego dla Powiatu Malborskiego, ref. nacz. SPS Sylwia Starosta-Romańczuk;
d) w sprawie przyjęcia Programu Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na rok 2021, ref. Jacek Wojtuszkiewicz dyr. MOPS;
e) w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Malbork na lata 2021 – 2025 ,ref. Jacek Wojtuszkiewicz dyr. MOPS;
f) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Malbork na lata 2021 – 2025, ref. Jacek Wojtuszkiewicz dyr. MOPS;
g) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń
kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. na lata 2021 – 2024”, ref. prezes PWiK Krystyna Babirecka;
h) w sprawie podwyższenia kapitału w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o., ref. prezes PWiK Krystyna Babirecka;
i) w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Miasta Malborka po roku 2016 „za lata 2018 – 2019, Derek Svenson Prezes Zarządu EPH Sp. z.o.o. w Lubawce
j) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Malborka, ref. GKO Robert Klejnowski;
k) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Malbork, ref. GKO Robert Klejnowski;
l) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,ref. nacz. wydz. OKS Małgorzata Krysik;
m) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, ref. nacz. wydz. OKS Małgorzata Krysik;
n) w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z siedzibą w Malborku, ul. Stefana Żeromskiego 45, ref. nacz. wydz. OKS Małgorzata Krysik;
o) w sprawie ustalenia przebiegu istniejących publicznych dróg gminnych: ul. Urocza i Sympatyczna w Malborku, ref. Piotr Milewski Specjalista ds. Utrzymania Dróg i Komunikacji;
p) zmieniającej uchwałę nr II/4/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady Paweł Dziwosz.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
8. Komunikaty i wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji.

Wspólne posiedzenie komisji – tryb zdalny 28.12.2020 r. godz. 13.30
1. Komisja Finansów i Rozwoju Miasta
2. Komisja Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji
3. Komisja Spraw Społecznych
4. Komisja Oświaty Kultury i Sportu
Posiedzenie Komisji rewizyjnej w trybie zdalnym 28.12.2020 r. godz. 13.00