Wtorek, 23 kwietnia 2024. Imieniny Ilony, Jerzego, Wojciecha

XXV sesja Rady Miasta Malborka

2020-10-21 09:11:26 (ost. akt: 2020-10-21 09:13:34)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

28 października br. o godz. 9.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Malborka odbędzie się XXV sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej przedstawiamy porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
3. Sprawozdanie z działalności spółek za 2019 rok, których organem założycielskim jest miasto Malbork.
4. Informacja o realizacji programu rewitalizacji miasta.
5. Informacja dotycząca działań podejmowanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w celu ochrony zabytków w mieście oraz ilości i tematyki spraw załatwianych przez mieszkańców w 2019 roku. Informacja o udzielonych w 2020 r. dotacjach celowych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla mieszkańców. Informacja o możliwościach uzyskania pomocy finansowej od Miejskiego Konserwatora Zabytków.
6. Funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego za 2019 r. i I półrocze 2020 r.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Gospodarczej.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Malborku w roku szkolnym 2019/2020.
9. Zapytania i interpelacje radnych.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2020 rok – IV zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok – IV zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta,ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
d) w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji, ref. Dyrektor OSiR Piotr Sadowski;
e) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Malborka do roku 2035 studium gminy miejskiej Malbork, Katarzyna Kostrzewa-Rzoska naczelnik wydz. RGP;
f) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa „Nogat” sp. z o.o. w Kałdowie Wsi na lata 2021 – 2023”,Katarzyna Kostrzewa-Rzoska naczelnik wydz. RGP;
g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Malborka, Katarzyna Kostrzewa-Rzoska naczelnik wydz. RGP;
h) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/106/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
na realizację nowych inwestycji, ref. Zbigniew Charmułowicz, wydz. RGP;
i) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, ref. Z. Charmułowicz, wydz. RGP;
j) w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/468/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe, ref. Z. Charmułowicz, wydz. RGP;
k) w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z siedzibą w Malborku, ul. Żeromskiego 45, ref. Nacz. wydz. OKS Małgorzata Krysik;
l) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia na terenie miasta Malborka konsultacji społecznych Malborskiego Budżetu Obywatelskiego Junior, ref. Ewa Dąbrowska Sekretarz Miasta;
m) w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Malborka, ref przewod. Kom. Rewizyjnej Dariusz Rowiński;
n) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. przewod. Kom. SWiP Adam Ilarz.

12.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
13. Informacja Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.
14. Komunikaty i wolne wnioski.
15. Zakończenie sesji.


Posiedzenia Komisji Rady Miasta:
1. Komisja OKS - 22.10.2020 r. godz.13.00
2. Komisja Finansów i Rozwoju Miasta - 26.10.2020 r. godz.13.30
3. Komisja Spraw Społecznych - 27.10.2020 r. godz.12.00
4. Komisja GKMiK - 27.10.2020 r. godz.13.00