Wtorek, 23 lipca 2024. Imieniny Sławy, Sławosza, Żelisławy

Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2020/2021

2020-08-31 13:10:45 (ost. akt: 2020-08-31 13:54:37)

Burmistrz Miasta Malborka informuje, że 10 lipca 2020 r. Rada Ministrów przyjęła do realizacji Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Realizacja programu odbywać się będzie na podstawie:
- Uchwały nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022
oraz
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym z formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1227).

I. GRUPA UCZNIÓW UPRAWNIONYCH ORAZ KRYTERIA, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE


1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

a) słabowidzącym,
b) niesłyszącym,
c) słabosłyszącym,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w ppkt a–f,
h) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
i) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w ppkt a–f oraz i – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

2. W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:

1) uczniom, o których mowa w pkt 1 ppkt a–g, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
• branżowej szkoły I stopnia,
• klasy I branżowej szkoły II stopnia,
• klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
• klas II i III dotychczasowego trzy-letniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
• klas I i II pięcioletniego technikum,
• klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
• klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
• klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
• klas I i II liceum sztuk plastycznych,
• klas II–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
• klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
• klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych;

2) uczniom, o których mowa w pkt 1 ppkt h - i , uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
• szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

3) W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt 1 ppkt a–g, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
• klasy III branżowej szkoły I stopnia
• klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

4) W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt 1 ppkt a–g, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
• klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
• klasy I branżowej szkoły II stopnia,
• klas I i II pięcioletniego technikum,
• klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
• klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
• klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
• klas I i II liceum sztuk plastycznych,
• klas II–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
• klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
• klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych (w szczególnych przypadkach także materiałów edukacyjnych) udzielana jest na wniosek:

- rodziców ucznia (prawnych opiekunów),
- rodziców zastępczych,
- osób prowadzących rodzinny dom dziecka,
- opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.)
- pełnoletniego ucznia,
- na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021 w terminie od 2 września 2020r. do 11 września 2020r., zgodnie z zarządzeniem nr 121/2020 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021.

III. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU W ZALEŻNOŚCI OD GRUPY UCZNIÓW UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 – do pobrania


IV. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA


http://m.82-200.pl/2020/08/orig/untitled-2-6412.jpg

V. ROZLICZENIE ZAKUPU

Zwrot kosztów zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych (w szczególnych przypadkach także materiałów edukacyjnych) nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest:

- w przypadku zakupów indywidualnych – dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego opiekuna) ucznia, rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego (w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021.

- w przypadku zakupu dla grupy uczniów – podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych koszt ich zakupu jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom), rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, opiekunom faktycznym (w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, o której mowa w pkt IV (WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA), po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zaznaczyć należy, że zakres wydatków kwalifikowanych w programie „Wyprawka szkolna” nie obejmuje wydatków związanych z zakupem atlasów, słowników itp. wydawnictw.

Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy zawierającą imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasę do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021 i przekazuje ją Burmistrzowi Miasta Malborka.

W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego albo osoby fizyczne koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy przysługującej zgodnie z w/w Rozporządzeniem dokona Burmistrz Miasta Malborka.

Informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021 można również znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych

Oświadczenia o zakupie podręczników/materiałów edukacyjnych - do pobrania