środa, 6 grudnia 2023. Imieniny Dionizji, Leontyny, Mikołaja

XXIV sesja Rady Miasta Malborka

2020-08-20 08:26:05 (ost. akt: 2020-08-21 12:40:26)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

27 sierpnia 2020 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Informacja dotycząca sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta Malborka w 2019 r.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2020 rok – III zmiana, ref. Skarbnik Małgorzata Pilarska-Downar;
b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok – III zmiana, ref. Skarbnik Małgorzata Pilarska-Downar;
c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w latach 2021 – 2022 na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Malborka, ref. Skarbnik Małgorzata Pilarska-Downar;
d) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Malbork, ref. zastępca Burmistrza Jan Tadeusz Wilk;
e) w sprawie nadania nowej nazwy ulicy, ref. Lucyna Laskowska zastępca nacz. wydz. RGP;
f) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Malborku na rok szkolny 2020/2021, ref. Małgorzata Krysik, nacz. wydz. OKS;
g) w sprawie zawarcia umowy o partnerskiej współpracy Miasta Malbork w ramach projektu KAIRÓS - Cultural heritage as a tool of economic development and social inclusion (KAIRÓS - Dziedzictwo kulturowe jako narzędzie rozwoju gospodarczego i integracji społecznej),ref. główny specjalista wydz. poz. środków pozabudżetowych, Marta Borowiec;
h) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Adam Ilarz przew. Komisji SWiP;
i) zmieniająca Uchwałę nr II/4/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Rady Miasta Malborka, ref. przewodniczący Rady Paweł Dziwosz.
7. Raport o stanie Miasta Malborka – debata.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Malborka.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2019 r.
a) przedstawienie Uchwały Nr 067/g121/R/V/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia z dnia 03 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,
b) opinie Komisji Stałych Rady Miasta Malborka,
c) opinia Komisji Rewizyjnej,
d) przedstawienie Uchwały Nr 123/g121/A/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2020 r.
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Malborka za 2019 r.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
11. Komunikaty i wolne wnioski. verte
12. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji Rady Miasta:
1. Komisja OKS - 25.08 2020 r. godz.10.00
2. Komisja GKMiK - 25.08 2020 r. godz.12.00
3. Komisja Spraw Społecznych - 26.08.2020 r. godz.11.00
4. Komisja Finansów i Rozwoju Miasta - 26.08.2020 r. godz.13.00