Czwartek, 30 maja 2024. Imieniny Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Reforma oświaty w Malborku

2017-02-10 15:11:53 (ost. akt: 2017-02-10 15:12:35)

Szanowni Państwo, z dniem 11 stycznia 2017r. ogłoszona została ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 60). Zgodnie z tą ustawą z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, a ponadto z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Z dniem 1 września 2017 r. również zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową.

Zgodnie z ww. ustawą, w przypadku samodzielnego gimnazjum, jednostka samorządu terytorialnego może dotychczasowe gimnazjum przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej.

Już w miesiącu grudniu 2016r. spotkałem się z wieloma rodzicami w Szkole Podstawowej nr 3, 8, 9, aby przedstawić propozycje planu sieci szkół w Malborku, a także wsłuchać się w ich uwagi i wnioski, co do tych planów. Także od miesiąca października 2016r. kontynuuję spotkania z dyrektorami szkół, aby wspólnie wypracować sieć szkół w Malborku.

W miesiącu lutym br. przedłożę Radzie Miasta Malborka uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w mieście Malborku, która jest efektem dotychczasowej wspólnej pracy. Proponuję w niej przyjęcie sieci szkół, która nie zakłada likwidacji szkół, gdyż dotychczasowe Gimnazjum nr 1 ma zostać przekształcone w Szkołę Podstawową nr 1, a dotychczasowe Gimnazjum nr 3 ma zostać włączone do Szkoły Podstawowej nr 5. Spowodowane to jest troską o uczniów i ich rodziców, ale także i nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół, pracujących w szkołach, dla których Miasto Malbork jest organem prowadzącym.

Kolejnym etapem wprowadzania reformy oświaty w Malborku jest propozycja przenoszenia uczniów pomiędzy szkołami uwzględniając zmianowość w 8-letnich szkołach podstawowych (analiza wskazuje na wysoką zmianowość w kolejnych latach w Szkole Podstawowej nr 3, 8, 9). Po spotkaniach z Państwem wiem, że o ile dużych obiekcji nie budzi przenoszenie uczniów/oddziałów klas VI, to występują one już w przypadku uczniów klas III. Mam nadzieję, że krok po kroku uda nam się wspólnie wypracować rozwiązanie.

Dlatego też zanim przedłożę Radzie Miasta Malborka kolejną uchwałę, już w sprawie przeniesienia części uczniów do szkoły powstałej z przekształcenia gimnazjum ( tj. do Szkoły Podstawowej nr 1) zwracam się do Państwa z prośbą o złożenie w terminie do dnia 3 marca 2017r. deklaracji chęci przeniesienia Państwa dziecka z obecnej klasy III lub VI Szkoły Podstawowej nr 3, 8 , 9 do klasy IV lub VII (od roku szkolnego 2017/2018) do Szkoły Podstawowej nr 1.

Ustawa dopuszcza w powyższej sytuacji możliwość :

1) wskazania przez Radę Miasta Malborka uczniom niektórych oddziałów klasy III i VI, miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV do VIII, w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022, w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum,

2) przyjęcia niektórych uczniów oddziałów klasy III i VI, do klasy IV i VII na wniosek rodziców tych uczniów do szkoły powstałej z przekształcenia gimnazjum.

Państwa zdanie będzie dla mnie bardzo ważne przed podjęciem ewentualnej decyzji o wskazaniu Radzie Miasta Malborka konkretnych oddziałów do przeniesienia. Ma to na celu dążenie do zapewnienia szkołom niskiej zmianowości, co wpłynie znacznie na komfort uczenia dla uczniów, zapewni Szkole Podstawowej nr 1 pełną strukturę organizacyjną już od roku szkolnego 2019/2020, a dla uczniów obecnych klas VI (w Szkole Podstawowej nr 3,8,9) tworzy doskonałą alternatywę dalszego kształcenia w szkole dysponującej dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi.

Dla ułatwienia w załączeniu całej informacji o reformie oświaty w Malborku znajdą Państwo wzór deklaracji chęci przeniesienia Państwa dziecka z obecnej klasy III lub VI Szkoły Podstawowej nr 3, 8 , 9 do klasy IV i VII (od roku szkolnego 2017/2018) do Szkoły Podstawowej nr 1. Deklaracje należy przedkładać w Urzędzie Miasta Malborka (w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu parter pok. 1C) lub przesyłać elektronicznie na mail: m.krysik@um.malbork.pl.

Zachęcam również do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Urzędu Miasta Malborka w zakresie reformy oświaty w Malborku.

W razie jakichkolwiek pytań, do Państwa dyspozycji pozostawiam kontakt do pracowników Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka:

1) Pani Jolanta Leszczyńska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka, tel. 55 629 04 28,

2) Pani Małgorzata Krysik – Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka, tel. 55 629 04 49.

Marek Charzewski
Burmistrz Miasta Malborka

Reforma oświaty w Malborku - prezentacja

Harmonogram prac 2016/2017

Przenoszenie uczniów

zdjęcie z Google Street View