Czwartek, 13 czerwca 2024. Imieniny Antoniego, Gracji, Lucjana

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w PSR 2020

2020-06-23 10:24:06 (ost. akt: 2020-06-24 09:04:07)

Burmistrz Miasta Malborka - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) ogłaszam nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Miasta Malborka.

Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
I. WYMAGANIA:
1. Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełnić następujące warunki:
1) być osobą pełnoletnią,
2) zamieszkiwać na terenie Miasta Malborka,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ w Powszechnym Spisie Rolnym 2020:
Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną.

Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Harmonogram:
 3 sierpnia - 11 września 2020 r. - szkolenie rachmistrzów;
 3 sierpnia - 13 września 2020 r. - przeprowadzenie testów egzaminacyjnych na rachmistrza terenowego;
 1 października - 30 listopada 2020 r. - przeprowadzenie spisu rolnego przez rachmistrza terenowego.

III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Pisemne zgłoszenie swojej kandydatury zawierające następujące dane:
 imię i nazwisko,
 adres zamieszkania,
 data urodzenia,
 nr telefonu kontaktowego,
 adres email
(wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1).
2) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
3) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2).
4) Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3).

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres:
Urząd Miasta Malborka
Plac Słowiański 5
82-200 Malbork
z dopiskiem:
„Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny Spis Rolny 2020 r.”
w terminie do 8 lipca 2020 r.

Uwaga:
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

V. DODATKOWE INFORMACJE:
1) Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z ustawą o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
2) Wszelkie informacje na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej www.stat.gov.pl oraz w ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) a także w dokumencie dostępnym na wskazanej stronie internetowej „Instrukcja organizacyjna do powszechnego spisu rolnego w 2020 roku”.
3) Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym w Malborku
pod nr tel. 55 629 04 03

Gminny Komisarz Spisowy
Marek Charzewski


DO POBRANIA:
- Nabór kandydatów na rachmistrza
- załącznik 1 - wzór zgłoszenia
- załącznik 2 - oświadczenie o niekaralności
- załącznik 3 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
- załącznik 4 - klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

http://m.82-200.pl/2020/06/orig/wzor-plakat-rachmistrz-kopia-pani-6189.png
http://m.82-200.pl/2020/06/orig/wzor-plakat-rachmistrz-kopia-pan2-6188.png