Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

XXIII sesja Rady Miasta Malborka

2020-06-10 15:00:02 (ost. akt: 2020-06-10 15:38:40)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

18 czerwca 2020 r. o godzinie 9:00 odbędzie się XXIII sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Realizacja inwestycji Budżetu Obywatelskiego za 2019 r. i za 2020 r. oraz realizacja MBO Junior za 2019 r.
5. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji Programu Współpracy z NGO w 2019 r.
6. Analiza komunalnych zasobów mieszkaniowych. Informacja o realizacji Uchwały nr XXXII/329/2017.
7. Informacja o zaawansowaniu projektów, w ramach których realizowane są inwestycje dofinansowane ze środków pozabudżetowych (2019 r. do chwili obecnej).
8. Zapytania i interpelacje radnych.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2020 rok – II zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – II zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w latach: 2021-2022 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
d) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Malborka w 2020 roku, ref. nacz. wydz. GKO Barbara Kozicka;
e) w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku Pani Jadwidze Kasyna ref. nacz. wydz. RGP Katarzyna Kostrzewa-Rzoska;
f) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania najemcom budynków użytkowych pierwszeństwa w nabyciu, ref. nacz. wydz. RGP Katarzyna Kostrzewa-Rzoska;
g) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Malborka (GEZ), znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Malborka, z wyjątkiem obiektów których wyłącznym właścicielem jest Gmina Miejska Malbork, ref. Izabella Rybczyńska konserwator Miasta;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia muzeum w Malborku pod nazwą Muzeum Miasta Malborka, ref. Małgorzata Krysik nacz. wydz. OKS;
i) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Malbork do klastra energetycznego Malbork – Żuławy, ref. Jan Barcewicz, Sekretarz Klastra energetycznego Malbork – Żuławy;
j) w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych,ref. Dyrektor MOPS Jacek Wojtuszkiewicz;
k) w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/176/2020 Rady Miasta Malborka z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia Miasta Malborka do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020,, ref. Dyrektor MOPS Jacek Wojtuszkiewicz;
l) zmieniająca uchwałę nr V/31/2019 z dnia 01 lutego 2019 r. Rady Miasta Malborka w sprawie zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Malborka konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Malborka, ref Ewa Dąbrowska Sekretarz Miasta;
m) w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Komisji SWiP Adam Ilarz;
n) zmieniająca Uchwałę nr XV/144/2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Malborku na okres kadencji 2020 – 2023, ref. Paweł Dziwosz Przewodniczący Rady.

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
12. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miasta.
13. Komunikaty i wolne wnioski.
14. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji:
1. Komisja OKS - 15.06.2020 r. - godz.13.30 (sala 119)
2. Komisja Spraw Społecznych - 16.06.2020 r. - godz.11.00 (sala 119)
3. Komisja GKMiK - 17.06.2020 r. - godz.12.00 (sala 119)
4. Komisja Fin i Rozwoju Miasta - 17.06.2020 r. - godz.13.30 (sala 119)