Sobota, 24 lutego 2024. Imieniny Boguty, Bogusza, Macieja

Nabór wniosków o dofinansowanie na kształcenia pracowników i pracodawców

2017-02-06 10:19:02 (ost. akt: 2017-02-06 10:41:03)

Powiatowy Urząd Pracy w Malbork ogłasza otwarty nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Społecznego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i prarealizowanego w oparciu o priorytety MRPIPS określone na 2017 rok.

Obligatoryjne priorytety MRPIPS wydatkowania środków KFS w 2017 roku

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

W przypadku rozpatrywania wniosku pracodawcy w ramach środków rezerwy KFS w 2017 roku, pracodawca zobowiązany będzie do wskazania spełnienia priorytetu Rady Rynku Pracy.

a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).

Szczegółowe kryteria ubiegania się o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego: wyjaśnienia dotyczące priorytetów katalog uprawnionych i kwalifikowanych form kształcenia ustawicznego, priorytety określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obligatoryjne do spełnienia, uprawnieni wnioskodawcy, wysokość wsparcia, wymagania wobec wnioskodawców, zasady wydatkowania, rozliczania i kontroli środków KFS itp. określają Zasady ubiegania się, wydatkowania i rozliczania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku w 2017 roku, z którymi Wnioskodawca zobligowany jest się zapoznać.

Miejsce naboru wniosków
1. Nabór wniosków prowadzony jest w terminie od 20.02.2017 r. do 24.02.2017 r., w godz. 7.30-14.30, w przypadku pozostania wolnych środków KFS planowane są kolejne nabory w terminach:
24.04.2017 r.- 28.04.2017 r.
22.05.2017 r.- 26.05.2017 r.
31.07.2017 r.- 04.08.2017 r.
16.10.2017 r.- 20.10.2017 r.
2. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, przy ul. Armii Krajowej 70, 82-200 Malbork pok. 12
3. Przy rozpatrywaniu wniosków pod uwagę brana jest data wpływu wniosku w wersji papierowej do Urzędu. .

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku pod nr tel. (55) 272-33-51 wew. 328 lub w siedzibie urzędu pokój nr 15.

Spotkanie informacyjne
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pracodawców zainteresowanym dofinansowaniem kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy w Malborku organizuje w swojej siedzibie w dniu 14 lutego 2017 roku na godzinę 09.00 spotkanie informacyjne (II sala nr 27) w trakcie, którego przedstawione zostaną zasady aplikowania, wydatkowania i rozliczenia KFS.

Potwierdzenia udziału prosimy dokonać do dnia 10 lutego 2017 roku:
e-mail: marta.kurek@pup.malbork.pl, tel.: 55 272 33 51 wew. 328

Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ