Wtorek, 18 czerwca 2024. Imieniny Elżbiety, Marka, Pauli

Informacja dla rodziców dotycząca wyników rekrutacji do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

2020-04-24 07:30:00 (ost. akt: 2020-04-24 14:21:15)

W dniu 24 kwietnia br. o godz. 13.00, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, nastąpi publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

W związku z ograniczeniami w przemieszczaniu się, informujmy że listy zostaną zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli i szkół podstawowych. Możliwość publikacji list na stronach internetowych placówek wprowadził Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530) § 11b.. Listy zostaną wywieszone również w siedzibach placówek. Zachęcamy jednak, aby korzystać z informacji zamieszczonych na stronach internetowych poszczególnych placówek.
Jednocześnie przypominamy, że status przyjęcia/nieprzyjęcia dziecka do przedszkola lub szkoły, można sprawdzić również logując się na konto kandydata w systemie rekrutacyjnym, gdzie będą te informacje dostępne.

Stosownie do zapisów art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, oddziale, gmina ma obowiązek wskazania miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej każdemu dziecku w wieku 3-6 lat.

Aktualnie pozostają jeszcze dzieci w różnym wieku, których rodzice wybrali placówki gdzie przypadało kilkoro dzieci na jedno miejsce, niezakwalifikowane do żadnej placówki. Tym rodzicom zostaną zaproponowane miejsca w innych placówkach na terenie Miasta Malborka. Zgodnie z przyjętą w poprzednich latach procedurą każdy z tych rodziców otrzyma pisemną informację ze wskazaniem miejsca.

Obecnie Burmistrz Miasta Malborka rozważa spełnienie ww. warunku poprzez:
1) utworzenie dodatkowego oddziału dla dzieci 3-letnich w Przedszkolu Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi ul Wybickiego 32 w Malborku i/lub,
2) ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego poprzez zagwarantowanie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Malborka miejsc w niepublicznych przedszkolach na zasadach obowiązujących w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Malbork.

Przed nami jeszcze rekrutacja uzupełniająca (w dniach 26-29.05.2020 r.), która obejmie już tylko oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w których będą wolne miejsca (dotyczy to dzieci w wieku 5-6 lat).