Sobota, 13 lipca 2024. Imieniny Danieli, Irwina, Małgorzaty

Komunikat dla malborskich NGO-sów

2020-04-08 14:06:26 (ost. akt: 2020-04-08 14:26:16)

Mając świadomość tego, że organizacje pozarządowe i inne podmioty stanowiące tzw. III sektor, działają na rzecz dobra publicznego, obok sektora publicznego i prywatnego, wobec sytuacji, w której znaleźliśmy się wszyscy na skutek epidemii, Burmistrz Miasta Malborka obejmuje pomocą również malborskie NGO-sy.

W tym trudnym dla wszystkich czasie Burmistrz Miasta Malborka oferuje wsparcie w następującym zakresie:
1. Umowy o dotacje na realizację zadań publicznych w 2020 roku zawarte z miastem:
a) elastyczna zmiana działań (w zakresie niewpływającym na zmianę kryteriów oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert), harmonogramu i budżetu realizowanych zadań dostosowująca działania do potrzeb odbiorców (w tym np. umożliwienie wydłużenia czasu realizacji zadań publicznych także o terminy wykraczające poza pierwotne założenia) pod warunkiem stwierdzenia możliwości i celowości jego wykonania w terminie innym niż wynikający z treści ogłoszenia konkursowego,
b) niewprowadzanie korekt finansowych za niezrealizowane działania lub rezultaty w okresie od 13.03.2020 r. do odwołania stanu epidemii, w szczególności polegające na bezpośrednim kontakcie z ludźmi a także koszty stałe organizacji pozarządowych w ww. okresie tj. opłaty za pomieszczenia, media, narzędzia komunikacji, sfinansowanie zatrudnienia pracowników niezbędnego do funkcjonowania organizacji),
c) zgoda na zmianę pozycji budżetowych „niemożliwych do zrealizowania” na pozycje związane z przeciwdziałaniem sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i odbywanej kwarantanny,
d) uznanie za uzasadnione wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
e) przedłużenie terminu na rozliczenie i/lub złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego (szczególnie dla tych, którym termin końca realizacji projektu albo złożenia sprawozdania przypada w terminie epidemii), tj.:
• o 60 dni od czasu zakończenia stanu epidemii dla sprawozdań, które przypadały na ten czas,
• o 30 dni dla zadań, które kończą się do miesiąca po zakończeniu stanu epidemii.
Sposób realizacji: złożenie wniosku do Burmistrza Miasta Malborka oddzielnie do każdej podpisanej umowy. Wystarczy wysłać e-mail do odpowiedniego pracownika wydziału merytorycznego, odpowiednio:
1) Wydział Oświaty, Kultury i Sportu: m.krysik@um.malbork.pl
2) Wydział Spraw Społecznych: s.starosta@um.malbork.pl
Takie zgłoszenie będzie stanowiło wniosek do Burmistrza Miasta Malborka i będzie podstawą do przygotowania ewentualnego aneksu do umowy (w tytule maila należy podać numer umowy).

2. NAJEM LOKALI: zwolnienie z czynszu najmu od gminnych lokali użytkowych za okres od 13.03.2020 r. do odwołania stanu epidemii.
Sposób realizacji: złożenie wniosku do Burmistrza Miasta Malborka wysłany na e-mail: s.starosta@um.malbork.pl

3. Wsparcie merytoryczne i/lub rzeczowe NGO-sów, które podjęły się działań związanych z przeciwdziałaniem sytuacji zagrożenia epidemiologicznego na rzecz mieszkańców naszego miasta.
Sposób realizacji: złożenie wniosku do Burmistrza Miasta Malborka wysłany na e-mail: s.starosta@um.malbork.pl