Piątek, 24 marca 2023. Imieniny Gabrieli, Marka, Seweryna

Informacja Urzędu Miasta Malborka ws. zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

2020-03-27 12:28:52 (ost. akt: 2020-03-27 13:53:01)

Informacja Urzędu Miasta Malborka ws. zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z informacjami o zamknięciu dla interesantów niektórych urzędów gminy i ograniczeniami w przyjmowaniu przez nie korespondencji, a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, stanowiącego załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 184), w tym m.in. w zakresie przyjmowania przez urzędników wyborczych za pośrednictwem urzędów gmin zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wyjaśnia, co następuje.
Zgodnie z art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu Wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r.
poz. 249).

W celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom, we wskazanych na wstępie okolicznościach, dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez urzędy gmin, Urząd Miasta Malborka wyjaśnia, że:
1) zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej
do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 13:30) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wybory2020@um.malbork.pl . Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą być doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń) - sugerujemy wysłanie oryginałów dokumentów w tym samym dniu, w którym następuje zgłoszenie drogą elektroniczną;
2) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, następuje poprzez złożenie jej podpisu na tym upoważnieniu;
b) potwierdzenie doręczenia do Urzędu Miasta Malborka zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Dane adresowe:
Urząd Miasta Malborka
Plac Słowiański 5
82-200 Malbork
z dopiskiem „wybory 2020”
e-mail: wybory2020@um.malbork.pl
kontakt telefoniczny (55) 629 04 21

UWAGA! Zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji! W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania ich składu.

Informacja o obwodach głosowania na terenie miasta Malborka

Zgłoszenia kandydatów następuje poprzez wypełnienie druku zgłoszenia


Burmistrz Miasta Malborka
Marek Charzewski