Sobota, 2 marca 2024. Imieniny Halszki, Heleny, Karola

Aktualizacja 14.04! Informacje dotyczące placówek edukacyjnych w Malborku w związku z zagrożeniem koronawirusem

2020-03-11 13:46:27 (ost. akt: 2020-04-14 11:55:03)

Aktualizacja 14.04.2020
UWAGA! Żłobki i kluby dziecięce

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 652) w okresie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

Czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, o którym mowa powyżej, oraz związane z tym nieuczęszczanie dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego lub niesprawowanie opieki przez dziennego opiekuna jest równoznaczne z zamknięciem żłobka lub klubu dziecięcego lub niemożnością sprawowania opieki przez dziennego opiekuna w rozumieniu art. 4 i art. 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568).

Aktualizacja 9.04.2020
Premier Mateusz Morawiecki powiadomił o przedłużeniu zamknięcia szkół i przedszkoli do 24.04.2020. Przesunięte zostaną również egzaminy.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br. Więcej informacji do uzyskania na stronie MEN:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia

Żłobki wciąż zamknięte!
Przedłużenie ograniczeń w związku epidemią koronawirusa dotyczy również żłobków. Placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi zostaną zamknięte do 26 kwietnia. – Jeżeli będzie taka potrzeba, ten czas może zostać wydłużony – wskazuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Więcej informacji na ten temat:
https://www.gov.pl/web/rodzina/zlobki-wciaz-zamkniete

Aktualizacja 30.03.2020
Niecodzienna sytuacja związana z epidemią nasuwa nam wszystkim wiele pytań – jak funkcjonuje transport publiczny, do kiedy są kontrole na granicy, komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko. Odpowiedzi na te i inne pytania zebrane są w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej.

Pytania są podzielone tematycznie, a interesujące nas sprawy można zlokalizować, korzystając z wyszukiwarki.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Aktualizacja 26.03.2020
Informacja regionalnego rzecznika prasowego ZUS województwa pomorskiego:

Rodzice nadal z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym

Rodzice, którzy wykorzystali dodatkowy 14-dniowy zasiłek opiekuńczy, mogą wnioskować o wypłatę tego świadczenia za kolejny okres. Oświadczenie zostanie rozpatrzone po wejściu w życie nowych przepisów.

Zgodnie przyjętą w marcu specustawą w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka lub szkoły rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8. lat mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. W związku z decyzją o zamknięciu tych placówek do Świąt Wielkanocnych, trwają prace nad wydłużeniem tego zasiłku o kolejne dni. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r.

Rodzice, którym kończy się prawo do dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego, mogą wnioskować o wypłatę świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie można złożyć w takiej samej formie jak dotychczas. Wniosek zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Rodzice mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, w takim przypadku będzie on przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym. Wystarczy wypełnić dostępny na stronie ZUS formularz - Z-15A oraz oświadczenie o zamknięciu placówki.

Po wejściu w życie nowych przepisów, okres ten zostanie rozliczony jako dodatkowy zasiłek i nie pomniejszy 60-dniowej puli.

Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo z nią współpracująca, której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Pracownik o korzystaniu z zasiłku powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę.

Aktualizacja 26.03.2020

Kształcenie na odległość – poradnik Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół

Aktualizacja 25.03.2020 r.
Zawieszenie działalności (zamknięcie) żłobków oraz klubów dziecięcych na terenie Miasta Malborka


Na podstawie zarządzenia nr 63/2020 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 25 marca 2020r. w sprawie zawieszenia, na polecenie Wojewody Pomorskiego, działalności (zamknięcia) żłobka - zawiesza się działalność (zamknięcie) Żłobka Miejskiego „Szarotka” w Malborku, ul. 17 Marca 17, prowadzonego przez Miasto Malbork w terminie od dnia 26 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r..

Jednocześnie Burmistrz Miasta Malborka informuje, że zgodnie z pkt 2 Polecenia Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2020 r., żłobki i kluby dziecięce prowadzone na terenie Miasta Malborka przez osoby fizyczne zostały zobowiązane do zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobka lub klubu dziecięcego w terminie od dnia 26 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r..

Wojewoda Pomorski informuje w ww. poleceniu, że z uwagi na potencjalną możliwość rozprzestrzenienia się koronawirusa SARS-CoV-2 przedmiotowe polecenie ma znaczenie profilaktyczne i służy ochronie zdrowia dzieci, a także zapobiega zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem.

Zobacz: Polecenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2020r.

aktualizacja - 23.03.2020

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

aktualizacja - 19.03.2020

Zamknięte miejsca rekreacji w Malborku

Zgodnie z zaleceniami sanepidu, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Malborka wynikającej z rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, Burmistrz Miasta Malborka podjął decyzję o zakazie korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk oraz innych miejsc rekreacji w Malborku. Zakaz obowiązuje aż do odwołania.

Zakaz dotyczy również wszystkich placów zabaw przy szkołach i przedszkolach na terenie miasta.

aktualizacja 17.03.2020, godz. 09:30

Ważna informacja o rekrutacji!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, celem ograniczenia do minimum obecności osób przebywających w przedszkolach i szkołach, wprowadza się następujące zasady złożenia wniosku w ramach elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 23 marca br. trwa etap złożenia wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, albo I klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zgodnie z zasadami naboru WNIOSEK rodzica wypełniony za pośrednictwem strony internetowej jest zapisany w systemie. Następnie:
1. Rodzic drukuje WNIOSEK wraz z wymaganymi załącznikami.
2. WNIOSEK wraz z wymaganymi załącznikami musi zostać podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
3. Najpóźniej do 23 marca 2020 r. do godziny 15.00 rodzic:
- wysyła z opcją za potwierdzeniem doręczenia na adres mailowy przedszkola lub szkoły, dostępny pod linkiem:
http://www.urzad.malbork.pl/wykaz-placowek-oswiatowych.html
http://www.bip.malbork.pl/m,164,jednostki-organizacyjne.html
SKAN LUB ZDJĘCIE WNIOSKU z całym kompletem załączników, a o fakcie tym informuje telefonicznie placówkę.
- wysyła za pośrednictwem ePUAP na adres przedszkola lub szkoły SKAN LUB ZDJĘCIE WNIOSKU z całym kompletem załączników, a o fakcie tym informuje telefonicznie placówkę.

W związku z zaistniałą sytuacją przyjmujemy, że zastosowanie powyższego trybu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, ale wymagane jest skorzystanie z możliwości opisanych powyżej.
UWAGA: Należy dopilnować, aby przesłać cały WNIOSEK wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. WNIOSEK niekompletny nie będzie zatwierdzany przez placówkę.

Powyższy tryb nie wyklucza obowiązku dostarczenia oryginału dokumentów w sytuacji, gdy komisja rekrutacyjna podejmie taką decyzję w celu wykluczenia ewentualnych wątpliwości co do złożonego wniosku i załączników.

Aktualizacja, 17.03.2020, godz. 8:30
W czasie zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach zachęcamy rodziców i uczniów do korzystania z udostępnionych propozycji do zdalnej nauki z uczniami.

1) Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje o udostępnianych codziennie od 16 marca 2020 r. materiałach dla ósmoklasistów.

Dla uczniów codziennie będą przygotowywane zestawy zadań, które można wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty:
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/


2) Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami: https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu


Aktualizacja, 13.03.2020, godz. 14.13
Rekrutacja w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

Zgodnie z harmonogramem do 23 marca br. trwa etap złożenia wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, albo I klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zgodnie z zasadami naboru WNIOSEK rodzica wypełniony za pośrednictwem strony internetowej jest zapisany w systemie. Rodzic z wersją papierową dokumentu musi koniecznie udać się osobiście do placówki pierwszego wyboru i potwierdzić WNIOSEK najpóźniej do 23 marca 2020 r. do godziny 15.00.

Z uwagi jednak na obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, celem ograniczenia kontaktów osobistych w placówkach, rekomendujemy, aby w terminie do 20 marca 2020r. przesyłać skany podpisanych wniosków wraz z załącznikami w formie elektronicznej na mail placówki, przez e-PUAP lub oryginały przesyłać pocztą (za potwierdzeniem odbioru), a o fakcie tym powiadomić placówkę.

Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z czym będzie konieczność dostarczenia oryginału dokumentów.

Natomiast na dzień dzisiejszy rekomendujemy, aby nie dokonywać tego do dnia 20 marca 2020r.

Oczywiście w obecnej sytuacji i ta data może ulec zmianie. Natomiast jeżeli zajdą zmiany w harmonogramie rekrutacji będziemy Państwa o tym informować.

Aktualizacja, 12.03.2020, godz. 13.43
Komunikat wojewody o zawieszeniu działalności klubów dziecięcych i żłobków

Aktualizacja, 12.03.2020, godz. 12.46
Trwają prace nad zmianą ustawy, tak by w domu mogli pozostać również rodzice dzieci powyżej 8 roku życia. Prawdopodobnie uprawnienie zostanie rozciągnięte na rodziców dzieci do 12. roku życia

Aktualizacja, 12.03.2020, godz. 11.45
PILNE! ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie ww. rozporządzenia - w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie następujących publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

§ 4. Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w § 2 i § 3, oraz nieuczęszczanie dziecka do przedszkola, szkoły, na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze lub zajęcia organizowane w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, o którym mowa w § 2 ust. 3, jest równoznaczne z zamknięciem przedszkola i szkoły w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi.

W związku z powyższym dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom od dnia 12 marca 2020 r.

Aktualizacja, 12.03.2020, godz. 08.58
Przypominamy, że w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, zwanego koronawirusem, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Celem ułatwienia Państwu koniecznych formalności związanych ze złożeniem wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, przekazano, w dniu wczorajszym, dyrektorom placówek podległych Miastu Malbork wzór wniosku (Z-15 A) i oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Według ostatniej informacji ZUS-u nie jest potrzebny wniosek Z-15A.

!!! Wymagane jest złożenie tylko oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (wzór do pobrania w załączeniu).

Oświadczenie pracownik składa do swojego pracodawcy, zleceniobiorca do swojego zleceniodawcy, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio do ZUS.

OŚWIADCZENIE O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY


Aktualizacja, 11.03.2020, godz. 15.47
W związku z zawieszeniem zajęć w placówkach oświatowych Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka informuje, że na dzień 11 marca 2020 r.

-terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pozostają bez zmian. Przedszkola i szkoły podstawowe prowadzące rekrutację aktualnie będą przyjmować dokumenty od rodziców,

- terminy rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych pozostają bez zmian. Szkoły podstawowe prowadzące rekrutację aktualnie będą przyjmować dokumenty od rodziców.


Aktualizacja, 11.03.2020, godz. 14.42

W dniach 12 – 13 marca 2020r. wszystkie szkoły, przedszkola i żłobki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork będą organizowały zajęcia opiekuńcze dla dzieci i uczniów!

Dotyczy to:
1. Przedszkola nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
2. Przedszkola nr 5,
3. Przedszkola nr 8,
4. Przedszkola nr 10,
5. Szkoły Podstawowej nr 1,
6. Szkoły Podstawowej nr 2,
7. Szkoły Podstawowej nr 3,
8. Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
9. Szkoły Podstawowej nr 6,
10. Szkoły Podstawowej nr 8,
11. Szkoły Podstawowej nr 9,
12. Żłobek Miejski „Szarotka”.

WAŻNE: w przypadku niepublicznych przedszkoli i placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, bądź publicznych szkół prowadzonych przez inne osoby prawne niż Miasto Malbork decyzje dotyczące organizacji pracy tych placówek podejmują osoby prowadzące te placówki!!!

Aktualizacja, 11.03.2020, godz. 13.46

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA MALBORKA DO DYREKTORÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3:

W nawiązaniu do przekazanej w dniu dzisiejszym decyzji Premiera Pana Mateusza Morawieckiego o zwieszeniu zajęć we wszystkich w szkołach, przedszkolach, żłobkach w całej Polsce z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa informuję, że:

1. W dniach 12 – 13 marca 2020r. szkoły, przedszkola, żłobki nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno – wychowawczych, ale szczególnie w przypadku dzieci najmłodszych, powinny prowadzić zajęcia opiekuńcze dla dzieci i uczniów, których rodzicom trudno będzie znaleźć opiekę nad nimi z dnia na dzień.

2. Od dnia 16 marca 2020r. szkoły, przedszkola, żłobki nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych. Jednocześnie zwieszenie pracy placówki dla dzieci i uczniów nie oznacza jej całkowitego zamknięcia, tj. np.: będzie funkcjonowała administracja i obsługa i nadal prowadzony będzie nabór do placówek.

Informuję, że zgodnie z art. 4. ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Zgodnie z dzisiejszymi ustaleniami z ZUS-em Inspektorat w Malborku prawo do ww. dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje w związku z zawieszeniem pracy placówki, przez które rozumiemy nieprowadzenie zajęć dydaktycznych-wychowawczych i opiekuńczych, tj. od dnia 16 marca 2020r., (a które uznawane jest przez ZUS jako zamknięcie placówki). Jeśli w szkole nie będą organizowane zajęcia opiekuńcze i dyrektor zwiesi także i te zajęcia od dnia jutrzejszego, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał od dnia jutrzejszego.

Warunkiem otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest złożenie do pracodawcy wniosku (Z-15 A) i oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu covid-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Jednocześnie na bieżąco będę przekazywane Państwu również wszelkie informacje dotyczące dalszych działań w powyższym zakresie.