Czwartek, 30 maja 2024. Imieniny Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Nabór na asystenta osoby niepełnosprawnej

2020-03-10 11:11:28 (ost. akt: 2020-03-10 11:59:12)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza nabór na Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego


1. Wymagania, które powinien spełnić asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Formalne:
a) posiada obywatelstwo polskie,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśln przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem:
a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
b) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

3. Wymagania dodatkowe, związane ze stanowiskiem:
a) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
b) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
c) komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi,
d) dyspozycyjność, asertywność, dyskrecja, empatia i umiejętność współpracy z ludźmi, sprawność fizyczna,

4. Do zgłoszenia dołącza się w oryginale lub kserokopiach dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata wymienione w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia, stosowne pisemne oświadczenia:
a) CV,
b) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie zgodnie z wymogami formalnymi,
c) kserokopie dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie zawodowe,
d) podpisane oświadczenia, które stanowią załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego ogłoszenia

5. Warunki zatrudnienia:

a) umowa cywilno – prawna (zlecenie), przewidywany termin zatrudnienia: od marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
b) usługa realizowana w okresie od marca 2020 r. do grudnia 2020 r.,
c) praca na terenie Malborka (w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb) przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 7:00 – 22:00 w oparciu o kartę zlecenia usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji usługi. (w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione).

6. Zadania asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Usługi asystenta w szczególności mają polegać w:

a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.),
b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,|
d) asystowaniu w załatwieniu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów),
e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

7. Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 13 marca 2020 roku osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku ul. Słowackiego 74 lub drogą pocztową na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku (liczy się termin wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 marca 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Malborku w pokoju nr 2.

Oferty niekompletne lub oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
http://bip.mops.malbork.pl/

Do pobrania:
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3