środa, 1 lutego 2023. Imieniny Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego

XX sesja Rady Miasta Malborka

2020-02-21 09:14:48 (ost. akt: 2020-02-21 09:29:12)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

27 lutego 2020 roku, o godz. 9.00 odbędzie się XX sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec lokalizacji na terenach należących do Miasta Malbork objazdowych przedstawień i pokazów z udziałem zwierząt.
4. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 roku.
6. Zapytania i interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2020 rok – I zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – I zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
c) w sprawie zaciągnięcia kredytu na 2020 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Malborka, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
d) w sprawie ustalenia przebiegu istniejących publicznych dróg gminnych: ul. Cebertowicza, ul. Wybickiego, Młodych i Szerokiej w Malborku, ref. nacz. wydz. RGP Katarzyna Kostrzewa-Rzoska;
e) w sprawie przyznania najemcom budynków użytkowych pierwszeństwa w nabyciu, ref. nacz. wydz. RGP Katarzyna Kostrzewa-Rzoska;
f) w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Malborku ref Katarzyna Pawlak – Reinholc, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy;
g) w sprawie przyjęcia na rok 2020 Programu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku, ref. Dyrektor MOPS Jacek Wojtuszkiewicz;
h) w sprawie przystąpienia Miasta Malborka do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 , ref. Dyrektor MOPS Jacek Wojtuszkiewicz;
i) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółów warunków jego funkcjonowania, ref. Dyrektor MOPS Jacek Wojtuszkiewicz;
j) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Malborka na rok 2020 - ref. Przewodniczący Rady Paweł Dziwosz;
k) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Rowiński;
l) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Komisji SWiP Adam Ilarz;
m) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Malborka na 2020 r. ref. Przewodniczący Rady Paweł Dziwosz;
n) w sprawie skargi na działalność Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o., ref. Przewodniczący Komisji SWiP Adam Ilarz;
o) w sprawie przyjęcia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka z kontroli gospodarki finansowej pod kątem legalności, rzetelności, celowości i gospodarowania środkami finansowymi przeprowadzonej w Przedszkolu nr 10 w Malborku, ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Rowiński;
p) w sprawie przyjęcia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka z kontroli gospodarki finansowej pod kątem legalności, rzetelności, celowości i gospodarowania środkami finansowymi przeprowadzonej w Żłobku Miejskim „Szarotka” w Malborku, ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Rowiński;
q) w sprawie przyjęcia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka z kontroli gospodarki finansowej w zakresie umów zawieranych przez Burmistrza Miasta Malborka w okresie 2016 – 2019 a zwłaszcza umowy dzierżawy miejsc postojowych dla taksówek w Malborku, ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Rowiński;
r) zmieniającej Uchwałę nr II/6/2018 w sprawie powołania Komisji Finansów i Rozwoju Miasta, Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady Paweł Dziwosz;
s) zmieniającej Uchwałę nr II/9/2018 w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych, Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady Paweł Dziwosz;
t) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Komisji SWiP Adam Ilarz;
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Komunikaty i wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji:
1. Komisja Spraw Społecznych - 26.02.2020 r. - godz. 10.00
2. Komisja OKS - 26.02.2020 r. - godz.11.45
3. Komisja GKMiK - 26.02.2020 r. - godz. 13.00
4. Komisja Fin i Rozwoju Miasta - 26.02.2020 r. - godz. 14.15

Kolegium Przewodniczących 26.02.2020 r. godz. 15.30