Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadań publicznych w roku 2020

2020-01-14 14:37:10 (ost. akt: 2020-01-14 14:41:49)

14 stycznia 2020 r. Burmistrz Miasta Malborka ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:

(1) pt. „Wspieranie działań profilaktycznych i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin poprzez prowadzenie w roku 2020 KLUBU ABSTYNENTA":
http://bip.malbork.pl/a,24005,ogloszenie-burmistrza-miasta-malborka-z-dnia-14012020-roku.html

(2) pt. „Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i edukacyjno-wydawniczej, zapewniającej warunki do spędzania wolnego czasu w abstynencji”:
http://bip.malbork.pl/a,24006,ogloszenie-burmistrza-miasta-malborka-z-dnia-14012020-roku.html

(3) pt. "Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom od środków odurzających lub substancji psychotropowych:
a) Wspieranie działań profilaktycznych dla osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych i ich rodzin,
b) Wspieranie rehabilitacji osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych i ich rodzin.":
http://bip.malbork.pl/a,24007,ogloszenie-burmistrza-miasta-malborka-z-dnia-14012020-roku.html

Oferty należy składać w Sekretariacie Burmistrza Miasta Malborka, Pl. Słowiański 5, pok. 115 (I p.) w terminie do dnia 04 lutego 2020 roku (wtorek), do godz. 15:30. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Malborka. Oferty złożone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Zwraca się uwagę na bardzo dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 str. druku oferty. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich konkursów, zawierają istotne zmiany, m.in.:

1. Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym dotacja może być przyznana w wysokości nie większej niż 80% całkowitej wartości zadania. Pozostałe 20% podmiot ubiegający się o dotację zabezpieczy z:
a) innych środków finansowych (własnych lub innych źródeł publicznych) w wysokości co najmniej 5% kosztów całkowitych realizacji zadania,
b) wkładu niefinansowego (osobowy i rzeczowy) lub ze świadczenia pieniężnego od odbiorców zadania.

2. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oferent może wnioskować o pokrycie kosztów finansowych administracyjnych projektu w wysokości nie więcej niż 5% wnioskowanej kwoty dotacji.