Poniedziałek, 17 czerwca 2024. Imieniny Laury, Leszka, Marcjana

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01 stycznia 2020 r.

2020-01-07 13:07:21 (ost. akt: 2020-01-07 13:35:28)

Burmistrz Miasta Malborka zawiadamia, że w dniu 26 września 2019 r. Rada Miasta Malborka podjęła uchwałę nr XIV/125/2019 w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 01 stycznia 2020 r. na terenie Miasta Malborka gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi objęto nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości mieszane (należy przez to rozumieć nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części są wykorzystywane w inny sposób (nie zamieszkują mieszkańcy), a powstają odpady komunalne (np. domy jednorodzinne, bloki mieszkalne, kamienice, w których w części budynku prowadzona jest działalność gospodarcza np. sklepy, punkty usługowe, itp.).

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 .), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego: papier, plastik, szkło, bioodpady.

I. Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące dla nieruchomości zamieszkałych od 1 stycznia 2020 r. są następujące:

1. W zabudowie jednorodzinnej stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (które są zbierane w sposób selektywny), wynosi odpowiednio:
- w roku 2020 – 23,00 złote od osoby miesięcznie
- w roku 2021 – 25,00 złote od osoby miesięcznie
- w roku 2022 – 27,00 złotych od osoby miesięcznie
2. W zabudowie wielorodzinnej stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (które są zbierane w sposób selektywny), wynosi odpowiednio:
- w roku 2020 – 20,00 złote od osoby miesięcznie
- w roku 2021 – 22,00 złote od osoby miesięcznie
- w roku 2022 – 24,00 złotych od osoby miesięcznie
3. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, tj.:
- w roku 2020 – 3,00 złote od osoby miesięcznie
- w roku 2021 – 3,00 złote od osoby miesięcznie
- w roku 2022 – 3,00 złote od osoby miesięcznie

W związku z powyższym stawki opłat dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynoszą odpowiednio:
- w roku 2020 – 20,00 złotych od osoby miesięcznie
- w roku 2021 – 22,00 złote od osoby miesięcznie
- w roku 2022 – 24,00 złote od osoby miesięcznie

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków i pojemników na bioodpady i nie będzie mógł ich wywozić na PSZOK.
Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji, jednak winien uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Nie dotyczy to zabudowy jednorodzinnej w przypadku chęci obniżenia opłaty poprzez zgłoszenie posiadanie kompostownika.

Nowe deklaracje należy złożyć również w przypadku zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

II. W przypadku nieruchomości mieszanych, to jest takich, na których
w części zamieszkują mieszkańcy, a w części są wykorzystywane w inny sposób (nie zamieszkują mieszkańcy), a powstają odpady komunalne (np. domy jednorodzinne, bloki mieszkalne, kamienice, w których w części budynku prowadzona jest działalność gospodarcza np. sklepy, punkty usługowe, itp.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłaty jak dla nieruchomości mieszkalnych określoną w pkt. I oraz opłaty naliczonej dla części niemieszkalnej, wg załącznika Nr 1 załączonego do uchwalonej uchwały (http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2019/5795/)

Zwracamy uwagę, że właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty za okres od 01.01.2020 r., zobowiązani są dokonać dopłaty różnicy wynikającej z podwyższonej stawki.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty tj. związane z ilością osób zamieszkałych (wynikające np. z narodzin dzieci, zgonów, zmiana miejsca zamieszkania itp.) lub zmianą sposobu gromadzenia odpadów należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana) w Urzędzie Miasta Malborka w pokoju 305.

Wzór deklaracji - nieruchomości mieszane
Wzór deklaracji - nieruchomości zwykłe