Poniedziałek, 20 marca 2023. Imieniny Joachima, Kiry, Maurycego

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadań publicznych w roku 2020

2019-12-17 14:23:08 (ost. akt: 2019-12-17 14:24:54)

Dnia 17 grudnia 2019 r. Burmistrz Miasta Malborka ogłosił otwarte konkursy ofert:

- na realizację zadań publicznych w różnych obszarach działalności pożytku publicznego, tj. ochrony zdrowia i promocji zdrowia, pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, kultury fizycznej, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacyjnej opieki wychowawczej: http://bip.malbork.pl/a,23928,ogloszenie-burmistrza-miasta-malborka-z-dnia-17122019-roku-w-sprawie-realizacji-zadan-publicznych-w-.html


- na realizację zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pt. „Zapewnienie opieki osobom bezdomnym na terenie Miasta Malborka w roku 2020”: http://bip.malbork.pl/a,23929,ogloszenie-burmistrza-miasta-malborka-z-dnia-17122019-roku-w-sprawie-realizacji-zadania-publicznego-.html

- na realizację zadania publicznego w obszarze pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej pt. „ Prowadzenie w roku 2020 Malborskiego Centrum Wolontariatu na terenie miasta Malborka”: http://bip.malbork.pl/a,23930,ogloszenie-burmistrza-miasta-malborka-z-dnia-17122019-roku-w-sprawie-realizacji-zadania-publicznego-.html


Oferty należy składać w Sekretariacie Burmistrza Miasta Malborka, Pl. Słowiański 5, pok. 115 (I p.) w terminie do dnia 07 stycznia 2020 roku (wtorek), do godz. 15:30. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Malborka. Oferty złożone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Zwraca się uwagę na bardzo dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 str. druku oferty. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich konkursów, zawierają istotne zmiany, m.in.:

Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym dotacja może być przyznana w wysokości nie większej niż 80% całkowitej wartości zadania. Pozostałe 20% podmiot ubiegający się o dotację zabezpieczy z:

a) innych środków finansowych (własnych lub innych źródeł publicznych) w wysokości co najmniej 5% kosztów całkowitych realizacji zadania,

b) wkładu niefinansowego (osobowy i rzeczowy) lub ze świadczenia pieniężnego od odbiorców zadania w wysokości co najmniej 15% kosztów całkowitych realizacji zadania.

W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oferent może wnioskować o pokrycie kosztów finansowych administracyjnych projektu w wysokości nie więcej niż 5% wnioskowanej kwoty dotacji.