Sobota, 2 marca 2024. Imieniny Halszki, Heleny, Karola

XVIII sesja Rady Miasta Malborka

2019-12-13 10:59:52 (ost. akt: 2019-12-13 11:41:44)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

20 grudnia 2019 r. o godz. 9:00 odbędzie się XVIII sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały budżetowej:

1) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej, ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta,
b) odczytanie Uchwały Nr 177/g121/F/II/19 z dnia 3 grudnia 2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
c) opinie Komisji Rady Miasta Malborka,
d) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta,
e) dyskusja,
f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

2) Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2020 r.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta,
b) odczytanie Uchwały Nr 178/g121/P/II/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
c) opinie Komisji Rady Miasta Malborka,
d) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta,
e) dyskusja,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu na 2019 r – XIII zmiana, ref. M Pilarska–Downar Skarbnik;
b) w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku, ref. M. Pilarska–Downar Skarbnik;
c) w sprawie przyjęcia na rok 2020 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta Malborka, ref. Joanna Żołdak, dyr. CPiTU;
d) w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia i posiłku, udzielanych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych, ref. Jacek Wojtuszkiewicz dyr. MOPS;
e) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Malborku na rok szkolny 2019/2020, ref. Małgorzata Krysik, nacz. wydz. OKS.

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
8. Komunikaty i wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji.

Posiedzenia komisji:
1. Komisja OKS - 18.12.2019 r. godz. 11.30
2. Komisja Spraw Społecznych - 19.12.2019 r. godz. 10.00
3. Komisja FiRM i kom.GKMiK - 19.12.2019 r. godz. 13.00

Kolegium Przewodniczących 19.12.2019 r. godz. 14.30