Czwartek, 28 września 2023. Imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława

XVII sesja Rady Miasta Malborka

2019-11-20 13:24:11 (ost. akt: 2019-11-20 13:32:23)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

28 listopada 2019 roku, godz. 9.00 odbędzie się XVII sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Sprawozdanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Sprawozdanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
6. Zapytania i interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2019 rok – XI zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
b) w sprawie podwyższenia kapitału w spółce Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku sp. z o.o., ref. prezes Piotr Sadowski;
c) w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku sp. z o.o. przez umorzenie udziałów Gminy Miasta Malbork oraz zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w tej Spółce, ref. prezes Piotr Sadowski;
d) w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o. przez umorzenie udziałów Gminy Miasta Malbork oraz zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w tej Spółce, ref. prezes Małgorzata Zemlik
e) w sprawie rezygnacji z członkostwa Polskiej Unii Mobilności Aktywnej, ref. nacz. wydz. RGP Katarzyna Kostrzewa-Rzoska;
f) w sprawie przyjęcia programu Współpracy Miasta Malborka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2020, ref nacz. wydz. SPS Beata Żaroffe – Preuss;
g) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Malborka, ref. nacz. wydz. GKO, Barbara Kozicka
h) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Malborka, ref. nacz. wydz. GKO, Barbara Kozicka;
i) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, nacz. wydz. GKO, Barbara Kozicka;
j) w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/125/2019 Rady Miasta Malborka z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości mieszanych, na których powstają odpady komunalne, oraz w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty nacz. wydz. GKO, Barbara Kozicka;
k) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych prowadzonych na terenie Miasta Malborka przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, ref. nacz. wydz. OKS Małgorzata Krysik;
l) w sprawie rozpatrzenia petycji osób prowadzących żłobki i kluby dziecięce w Malborku, dotyczącej zwiększania dotacji celowej w roku 2020. ref przewod. Komisji SWiP Adam Ilarz;
m) zmieniającej Uchwałę nr II/6/2018 w sprawie powołania Komisji Finansów i Rozwoju Miasta, Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady Paweł Dziwosz;
n) zmieniającej Uchwałę nr II/7/2018 w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji, Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady Paweł Dziwosz;
o) zmieniającej Uchwałę nr II/9/2018 w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych, Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady Paweł Dziwosz.

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Komunikaty i wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.


Posiedzenia Komisji:
Komisja Spraw Społecznych - 27.11.2019 r. godz. 10.00 (sala 114)
Komisja OKS - 27.11.2019 r. godz. 11.00 (sala 114)
Komisja FiRM i kom. GKM - 27.11.2019 r. godz. 13.00 (sala 232)

Kolegium Przewodniczących odbędzie się 27.11.br. godz. 15.30 (sala 114)