Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" w 2019 roku

2019-09-05 13:42:43 (ost. akt: 2019-09-05 13:58:44)

Burmistrz Miasta Malborka informuje, że Rada Ministrów 4 lipca 2019r. przyjęła do realizacji Rządowy program pomocy uczniom w 2019r. „Wyprawka szkolna”.

Realizacja programu odbywać się będzie na podstawie:
- Uchwały nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna”
oraz
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1342).

I. GRUPA UCZNIÓW UPRAWNIONYCH ORAZ KRYTERIA, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245), uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:
- branżowej szkoły I stopnia,
- klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
- klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
- klasy I pięcioletniego technikum,
- klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
- klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
- klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
- klasy I liceum sztuk plastycznych,
- klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
- klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych
- klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczanych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534), jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:
- klas II i III branżowej szkoły I stopnia
- klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:
- klasy I branżowej szkoły I stopnia,
- klasy I pięcioletniego technikum,
- klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum
- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (w szczególnych przypadkach także materiałów edukacyjnych) udzielana jest na wniosek:
- rodziców ucznia (prawnych opiekunów),
- rodziców zastępczych,
- osób prowadzących rodzinny dom dziecka,
- opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.)
- pełnoletniego ucznia,
- na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020 w terminie od 5 września 2019r. do 13 września 2019r., zgodnie z zarządzeniem nr 150/2019 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 4 września 2019r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku - „Wyprawka szkolna”.

III. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU W ZALEŻNOŚCI OD GRUPY UCZNIÓW UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 – do pobrania
IV. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
http://m.82-200.pl/2019/09/orig/ramka-4873.png
V. ROZLICZENIE ZAKUPU
Zwrot kosztów zakupu podręczników (w szczególnych przypadkach także materiałów edukacyjnych) nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest:
- w przypadku zakupów indywidualnych - W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego opiekuna) ucznia, rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu po-mocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

- w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom), rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, opiekunom faktycznym w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, o której mowa w § 3, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

Zaznaczyć należy, że zakres wydatków kwalifikowanych w programie „Wyprawka szkolna” nie obejmuje wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.
Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy zawierającą imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasę do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020 i przekazuje ją Burmistrzowi Miasta Malborka.
W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego albo osoby fizyczne koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy przysługującej zgodnie z w/w Rozporządzeniem dokona Burmistrz Miasta Malborka.
Informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 – „Wyprawka szkolna” można również znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/wyprawka-szkolna-2019.

Oświadczenia o zakupie podręczników/materiałów edukacyjnych - do pobrania