Niedziela, 21 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy

XII sesja Rady Miasta Malborka

2019-08-22 13:04:37 (ost. akt: 2019-08-22 13:12:15)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

W czwartek 29 sierpnia 2019 roku o godz. 9.00 odbędzie się XII sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2019 rok – VII zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
b) w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, ref. Małgorzata Krysik, nacz. wydz.OKS;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego „Szarotka” w Malborku, ref. Małgorzata Krysik, nacz. wydz.OKS;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych na terenie Miasta Malborka przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, ref. Małgorzata Krysik, nacz. wydz.OKS;
e) w sprawie ustalenia treści projektu zmiany statutu Muzeum Miasta Malborka (w organizacji), w celu przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ref. Małgorzata Krysik, nacz. wydz.OKS;
f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka dot. braku przyłącza wody do działki oraz nieudzielenia odpowiedzi skarżącemu, ref. przew. kom. Skarg Wniosków i Petycji Adam Ilarz;
g) w sprawie rozpatrzenia wniosku skierowanego do Burmistrza Miasta Malborka, ref. przew. kom. Skarg Wniosków i Petycji Adam Ilarz.
h) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników, ref. Przewodniczący rady Paweł Dziwosz;
i) w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników, ref. Przewodniczący rady Paweł Dziwosz;
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
7. Komunikaty i wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji:
1. Komisja Finansów i Rozw. M-a - 28.08.2019 r. godz.11.00 (sala 114)
2. Komisja GKMiK - 28.08.2019 r. godz.12.00 (sala 114)
3. Komisja Spraw Społecznych - 28.08.2019 r. godz. 13.00 (sala 114)
4. Komisja OKS - 28.08.2019 r. godz. 15.00 (sala 114)