Niedziela, 26 maja 2024. Imieniny Eweliny, Jana, Pawła

PUP ogłasza otwarty nabór na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

2019-06-04 10:32:02 (ost. akt: 2019-06-04 10:33:21)

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku w najbliższym czasie planuje ogłosić otwarty nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, realizowanego w oparciu o priorytety Rady Rynku Pracy określone na 2019 rok.

W ramach planowanego naboru pracodawcy będą mogli zatem ubiegać się o pozyskanie środków rezerwy KFS z przeznaczeniem na:

a) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – pracodawca zobligowany jest dołączyć do wniosku oświadczenie o posiadaniu przez uczestnika szkolenia orzeczenia o niepełnosprawności, który stanowi integralną część wniosku;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy – pracodawca zobligowany jest dołączyć oświadczenie, który stanowi integralną część wniosku i udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu 3 miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami. Decyzja czy złożony wniosek wpisuje się w priorytet nr C zostanie podjęta na podstawie wiarygodnego dokumentu dostarczonego przez wnioskodawcę, np. kopii dokumentów zakupu, decyzji dyrektora/ zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp., oraz logicznego i wiarygodnego uzasadnienia. Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu nr C można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.

O dofinansowanie ze środków KFS będą mogli ubiegać się wyłącznie pracodawcy posiadający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w powiecie malborskim.

Przez pracodawcę należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika, zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uczestnikami kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być wyłącznie pracodawcy i pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Pracownikiem nie jest osoba współpracująca. Definicję osoby współpracującej określa art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W ramach KFS PUP w Malborku może przyznać pracodawcy środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości do 80%, a w przypadku mikroprzedsiębiorsw w wysokości 100%.

Szczegóły odnośnie naboru, w tym wzór wniosku wraz z wymaganymi załącznikami oraz termin składania wniosków, zostaną opublikowane na stronie malbork.praca.gov.pl

Informacja : PUP Malbork