Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Malbork 15 lat w UE - wykorzystane szanse i zrealizowane plany

2019-04-30 10:43:28 (ost. akt: 2019-04-30 14:12:48)

1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, co stworzyło nowe szanse nie tylko w skali ogólnokrajowej, ale także dla wszystkich samorządów terytorialnych, w tym również dla Malborka.

Okres ostatnich piętnastu lat to przede wszystkim czas wielu zmian, dzięki którym miasto wypiękniało, poprawiono infrastrukturę, stworzono nowe możliwości wypoczynku, uprawiania sportu, zainwestowano w sferę oświatową i kulturalną, w ochronę środowiska, znacznie poprawiono stan malborskich dróg i ścieżek pieszo-rowerowych. Dzięki europejskiej pomocy samorząd miał i ma możliwości finansowania zarówno wielomilionowych inwestycji, jak i mniejszych, lecz równie ważnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, społecznym, kulturalnym czy promocyjnym.

W sumie od początku naszego członkostwa w Unii Europejskiej miasto Malbork zrealizowało lub realizuje około 50 projektów z dofinansowaniem UE, na które pozyskało ponad 105 mln zł, a łączna ich wartość wynosi blisko 160 mln zł. Na decyzję o dofinansowaniu czekają kolejne przedsięwzięcia. Dodatkowo Malbork jest ośrodkiem rdzeniowym Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum, za pośrednictwem którego pozyskiwane są pieniądze z UE na działania rozwojowe dwóch powiatów: malborskiego i sztumskiego oraz MiG Sztum, MiG Nowy Staw, UG Malbork, UG Stare Pole.

Wiele zadań na terenie miasta i najbliższych okolic zrealizowanych zostało przez jednostki podległe Urzędowi Miasta Malborka oraz inne podmioty jak np. Starostwo Powiatowe, Muzeum Zamkowe, PKP SA, Powiatowy Urząd Pracy czy malborskie stowarzyszenia.

Z pomocą środków unijnych, nowe oblicze zyskały między innymi otoczenie dworca oraz historyczny budynek dworca, zagospodarowano tereny przy malborskim zamku, wybudowano widownię plenerową i nowe wejście do twierdzy wraz z zapleczem kasowym, powstał Ośrodek Wsparcia Rodziny, zrekultywowano wysypiska śmieci na ul. Tczewskiej i Ceglanej, wymieniono oświetlenie miejskie na bardziej oszczędne i przyjazne środowisku, rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Kałdowie jak również rozbudowano sieć sanitarną i wodociągową, wyremontowano wiele kilometrów dróg, wybudowano nowe ścieżki rowerowe, a proces ten trwa i będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Dzięki Zintegrowanemu Porozumieniu Terytorialnemu dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka możliwa była poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego, budowa jakże potrzebnego kolektora deszczowego, zwiększenie poziomu usług zdrowotnych, inwestycje w mobilny i aktywny kapitał ludzki, w poprawę efektywności zaopatrzenia w ciepło czy poprawę efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej.

Ze środków unijnych odrestaurowano szereg zabytków, które poza powrotem do swojej świetności architektonicznej, pełnią nowe, ważne funkcje w mieście i regionie. Przykładami mogą tu być rewitalizacja budynku dawnego Malbork Welcome Center (obecnie Muzeum Miasta Malborka), odbudowa Szkoły Łacińskiej czy odrestaurowanie Szpitala Jerozolimskiego, w którym mieści się między innymi kulturalny inkubator przedsiębiorczości oraz centrum współpracy europejskiej. Odbudowano ruiny murów obronnych Starego Miasta oraz opracowano dokumentację techniczną na zagospodarowanie bulwarów nad Nogatem (projekt budowy jest już również zaakceptowany, wkrótce zostanie podpisana stosowna umowa), a na bazie odrestaurowanych murów miejskich powstało Zewnętrznego Muzeum Fortyfikacji. Trwa również realizacja wartego ponad 15 mln zł projektu Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka, w ramach którego odrestaurowane będą między innymi budynek na ul. Sienkiewicza 43, gdzie powstanie Placówka Wsparcia Dziennego „Klub Śródmieście” oraz budynek dawnej wieży ciśnień – tam prowadzony będzie Klub Młodzieży w formie pracy podwórkowej z punktem dla streetworkerów i partyworkerów.

Niemniej ważne są inwestycje związane z tworzeniem nowych miejsc rekreacji i nowych obiektów sportowych. Malbork stał się miastem ludzi aktywnych, miastem przyjaznym rowerzystom i stawiającym na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. W ramach Pętli Żuławskiej wybudowano dwie przystanie – żeglarską i pasażerską. Zarówno mieszkańcy jak i turyści mogą odpocząć w zrewitalizowanym parku nad rzeką Nogat, poćwiczyć w siłowniach plenerowych czy wkrótce będą mogli skorzystać z odnowionych przystani kajakowych.

Środki unijne zainwestowane zostały również w edukację. Termomodernizacji uległy wszystkie budynki szkół i przedszkoli miejskich, pozyskano fundusze na doposażenie żłobka „Szarotka”. Rozwój oświaty to nie tylko projekty twarde, to również dbałość o wyrównywanie szans dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i stwarzanie możliwości rozwoju uczniom zdolnym. Dzięki projektom unijnym malborskie podstawówki i gimnazja otrzymały nowoczesną bazę dydaktyczną oraz fundusze na organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

- Planowanie zamierzeń inwestycyjnych to proces długofalowy, począwszy od strategii, przez plany finansowe i opracowywanie dokumentacji technicznych. Tak przygotowane przedsięwzięcie jest gotowe do stratowania po pieniądze unijne. Chciałbym podziękować moim poprzednikom za perspektywiczne myślenie o mieście, które jest kontynuowane w moich kadencjach. Wszystkim nam Unia Europejska dała szansę na długofalowy i zrównoważony rozwój. Staramy się szansę stworzoną miastu wykorzystać jak najlepiej
– mówi Marek Charzewski Burmistrz Miasta Malborka.

Malborskie projekty zostały docenione i nagrodzone przez zewnętrzne podmioty. Projekt Odbudowa i wprowadzenie nowych funkcji na terenie Szkoły Łacińskiej w Malborku w konkursie „Polska Pięknieje. 7 cudów Funduszy Europejskich” znalazł się wśród trzech najlepszych projektów w kategorii EDUKACJA. Inwestycja Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I (zadanie: Budowa przystani żeglarskiej Park Północny otrzymała III Miejsce w kategorii Inwestycja Turystyczna dla Miasta Malborka za Przystań Żeglarską Park Północny w Malborku – 15. Gdańskie Targi Turystyczne – Najlepsza Promocja Turystyki Województwa Pomorskiego 2011. Projekty Przebudowa dróg dojazdowych do węzła transportowego przy dworcu PKP w Malborku oraz Cyfrowo połączeni – e-Inclusion na terenie Miasta Malborka i Gminy Miłoradz odnotowały zwycięstwo w konkursie "Samorządowe Notowania Europejskie" - dobre praktyki w zakresie wykorzystywania środków UE organizowanym przez Serwis Samorządowy PAP. Ponadto Malbork kilka lat z rzędu zdobywał nagrodę „Gmina Przyjazna Rowerzystom” przyznawana przez PTTK za twórczy wkład w rozwój turystyki rowerowej. W roku 2017 Miasto Malbork za pomysł Zewnętrznego Muzeum Fortyfikacji otrzymało nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego za Innowację w Turystyce 2017. Działania miasta zostały docenione i wykorzystane w kampanii informacyjnej Marszałka Województwa Pomorskiego #Realnarzeczywistość.

Oczywiście na tym nie koniec, są już plany na wykorzystanie kolejnych środków z UE – w najbliższej przyszłości dedykowane na odrestaurowanie fragmentu bulwaru miejskiego, opracowanie dokumentacji na remont Ratusza Staromiejskiego, szereg działań rewitalizacyjnych w przestrzeni śródmieścia a w szczególności prace remontowe zabytkowych kamienic, tworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych dla mieszkańców. Jak widać, przed władzami miasta nowe wyzwania i ambitne zadania. Warto się ich jednak podjąć, gdyż realizacja tych projektów zapewni mieszkańcom lepsze warunki życia i większe perspektywy rozwoju a Malbork stanie się miastem jeszcze bardziej nowoczesnym, przyjaznym dla mieszkańców oraz otwartym na inwestorów i turystów.

- Pozyskiwanie środków unijnych to przygoda, w której uczestniczę od początku jej trwania. Sięganie po środki unijne to nie tylko praca, ale przed wszystkim pasja, pozwalająca wykorzystać szansę miasta w „wyścigu” po unijne pieniądze. Do tego „wyścigu” zaangażowani są ludzie, którzy mają ambicje zmieniać miasto i niejednokrotnie działając pod wieloma presjami oraz wychodząc poza standardy pracy typowego urzędnika, starają się osiągać jak najlepsze efekty. Należą im się za to ogromne podziękowania – zaznacza Monika Sasin Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.

Zobacz także: 15 lat Polski w UE

http://m.82-200.pl/2019/04/orig/malbork-w-ue-4483.jpg