Sobota, 19 września 2020. Imieniny Januarego, Konstancji, Leopolda

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadania publicznego w roku 2019

2019-04-09 13:33:17 (ost. akt: 2019-04-09 13:36:24)

Burmistrz Miasta Malborka ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej pt. „Wspieranie działań animacyjnych społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem działań integrujących i aktywizujących mieszkańców z obszaru rewitalizacji”:

Treść ogłoszenia do pobrania

Oferty w ramach konkursu mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ale zadania i działania w ramach tego konkursu muszą być skierowane do mieszkańców z obszaru rewitalizacji. Konkurs jest ogłoszony po raz pierwszy przez Urząd Miasta Malborka i ma na celu integrację lokalnej społeczności, wzrost kapitału społecznego, zwiększenie lokalnych więzi społecznych i międzysąsiedzkich, jak również współodpowiedzialność za miejsce zamieszkania na obszarze rewitalizacji.

- W celu wykorzystania wszystkich zaplanowanych środków w budżecie Miasta Malborka na rok 2019 na działania dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów w ramach rewitalizacji ogłaszamy drugą edycję tego konkursu - mówi Anna Olkowska-Jacyno Kierownik Biura ds. Rewitalizacji. Podobnie jak w edycji pierwszej nie chcemy narzucać działań, dlatego zakres zadania jest dość otwarty. Mogą to być np. festyny dzielnicowe, święta ulicy, spotkania czy spacery tematyczne po obszarze rewitalizacji przybliżające jego zapomnianą historię, konkurs na najładniej zagospodarowane podwórko, ukwiecony balkon itp. Liczymy na kreatywność i pomysłowość organizacji pozarządowych. Wszystkie podejmowane zadania mają zachęcać do aktywności sąsiedzkiej i wpływać na ocieplenie relacji międzyludzkich oraz budować tożsamość i odpowiedzialność za obszar rewitalizacji. Wraz z uchwalonym rok temu przez Radę Miasta Malborka Lokalnym Programem Rewitalizacji określone zostały zadania, które przewidziane są do realizacji na obszarze rewitalizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi. LPR wskazuje, iż w ramach corocznych konkursów będą zlecane lub powierzane zadania skierowane na osiągnięcie celów rewitalizacji, przewidziane na obszarze rewitalizacji i skierowane do mieszkańców obszaru. Ogłoszony konkurs to konsekwencja tych zapisów - wyjaśnia A. Olkowska-Jacyno.

Oferty należy składać w Sekretariacie Burmistrza Miasta Malborka, Pl. Słowiański 5, pok. 115 (I p.) w terminie do dnia 02 maja 2019 roku (czwartek), do godz. 15:30. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Malborka. Oferty złożone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

W związku z obowiązującym od 01 marca br. nowym wzorem oferty, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, zwraca się uwagę na bardzo dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 str. druku oferty. Ponadto, do oferty należy załączyć "Kalkulację przewidywanych kosztów dla środków finansowych planowanych z DOTACJI".