Sobota, 13 lipca 2024. Imieniny Danieli, Irwina, Małgorzaty

VII sesja Rady Miasta Malborka

2019-04-03 12:42:12 (ost. akt: 2019-04-03 12:44:29)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

10 kwietnia o godzinie 10:00 rozpocznie się VII sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Sprawozdanie z realizacji inwestycji Budżetu Obywatelskiego za rok 2018 i 2019
oraz realizacja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego JUNIOR za 2018 r.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018.
6. Zapytania i interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2019 rok – III zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
b) w sprawie zmiany WPF – II zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
c) w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Miasta Malborka w sprawie zaciągnięcia kredytu na 2019 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Malborka, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
d) w sprawie udzielenia bonifikaty w przypadku wnoszenia opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących uprzednio własność
Miasta Malbork, ref. przew. Rady Paweł Dziwosz;
e) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/338/09 Rady Miasta Malborka dotyczącej opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Malborka w strefie płatnego parkowania, ref. Tomasz Farysej, Komendant Straży Miejskiej:
f) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Malbork nieruchomości gruntowej, ref. K. Kostrzewa – Rzoska, nacz. RGP;
g) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółki pod nazwą: Pętla Żuławska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu i postawienie jej w stan likwidacji, ref. K. Kostrzewa – Rzoska, nacz. RGP;
h) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Malborka w 2019 roku, ref. B. Kozicka, nacz. GKO;
i) w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Miasta Malbork, ref. Piotr Sadowski dyrektor OSiR;
j) w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klasy VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII w Szkole Podstawowej nr 1 w Malborku, powstałej z przekształcenia gimnazjum, od roku szkolnego 2019/2020, ref. Małgorzata Krysik, nacz. wydz.OKS
k) w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Unicef w Malborku oraz Punktu Przedszkolnego Specjalnego Nr 1 w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Unicef w Malborku w Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Malborku oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Malborku, ref. Małgorzata Krysik, nacz. wydz.OKS;
l) zmieniająca uchwałę Nr V/33/2019 Rady Miasta Malborka z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania, ref. Jacek Wojtuszkiewicz dyr. MOPS;
m) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021, ref. Jacek Wojtuszkiewicz dyr. MOPS;
n) zmieniająca Uchwałę Nr II/4/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka, ref. przew. Rady Paweł Dziwosz;
o) zmieniająca Uchwałę Nr II/6/2018 w sprawie powołania Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Malborka ref. przew. Rady Paweł Dziwosz;
p) w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Rady Miasta Malborka, ref. przew. Rady Paweł Dziwosz;
q) w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Rady Miasta Malborka, ref. przew. Rady Paweł Dziwosz;
r) w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju, Rady Miasta Malborka, ref. przew. Rady Paweł Dziwosz;
s) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, ref. przew. Rady Paweł Dziwosz;
t) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ref. przew. kom. Adam Ilarz;
u) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Malborka na rok 2019, ref. przew. Rady Paweł Dziwosz;
v) w sprawie powołania Komisji Doraźnej do przygotowania Kodeksu Etyki Radnych Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady.

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Komunikaty i wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji:
1. Komisja Spraw Społecznych - 09.04.2019 r. godz. 11.00 Środowiskowy Dom Samopomocy
2. Komisja OKS - 09.04.2019 r. godz. 12.30 (sala 114)
3. Komisja GKMiK - 09.04.2019 r. godz.13.30 (sala 114)
4. Komisja Finansów i Rozw. M-a - 09.04.2019 r. godz.14.30 (sala 114)