Wtorek, 5 grudnia 2023. Imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

2019-03-19 13:11:08 (ost. akt: 2019-03-20 11:31:08)

12 marca 2019 r. o godz. 9.00 rozpocznie się rekrutacja do klas I malborskich szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli publicznych. W tym celu zostanie udostępniony system elektronicznej rekrutacji. Dzień wcześniej w systemie nastąpi udostępnienie ofert placówek oświatowych. Wśród informacji znajdą się m.in. opisy warunków lokalowych, informacje o nauczanych językach obcych, szczególnych osiągnięciach, o ofercie zajęć pozalekcyjnych.

Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych, a także kryteria oraz harmonogramy zostały opublikowane na stronie Urzędu Miasta Malborka pod adresem: www.urzad.malbork.pl, w zakładce – Edukacja.

Zapoznanie się z udostępnionymi informacjami ułatwi korzystanie z systemu elektronicznego przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

PRZEDSZKOLA


Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbędzie się z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru. System będzie aktywny pod adresem: www.malbork.przedszkola.vnabor.pl.

Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują wyłącznie dzieci urodzone w latach 2013-2016, zamieszkałe w Malborku. Dopiero w przypadku miejsc wolnych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjmowane dzieci zamieszkałe poza Miastem Malbork, czyli w ramach postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego. Postępowanie uzupełniające odbywać się będzie również z wykorzystaniem systemu elektronicznego, na tych samych zasadach.

Kolejność zgłoszeń elektronicznych nie ma znaczenia pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów. Ważne, aby w dniach 12-25 marca 2019 r. zarejestrować dziecko w systemie rekrutacyjnym oraz dostarczyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do placówki pierwszego wyboru.

System umożliwia wpisanie równocześnie 3 placówek w kolejności zgodnej z preferencją - placówkę, do której w pierwszej kolejności ma zostać zapisane dziecko oraz maksymalnie dwie placówki „rezerwowe” (drugiego i trzeciego wyboru), gdy w wybranym w pierwszej kolejności przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) zabraknie miejsc.

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkoli nie logują się do systemu elektronicznego, a jedynie w dniach 5-11 marca 2019 r. składają u dyrektora placówki wypełnioną i podpisaną deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej.

SZKOŁY PODSTAWOWE


Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są:
1) dzieci 7-letnie - urodzone w 2012 r.,
2) dzieci 6-letnie - urodzone w 2013 r. - na wniosek rodziców,
3) dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

I. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców (zgłoszenie podpisuje oboje rodziców), które składa się do dyrektora właściwej szkoły podstawowej w terminie do 11 marca 2019 r. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata oraz kandydata.

Dziecko, któremu Burmistrz Miasta Malborka wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Warunkiem jest złożenie przez rodziców wniosku o kontynuację (podpisanego przez oboje rodziców) edukacji w klasie I w terminie do dnia 11 marca 2019 r.

II. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły do klasy I szkoły podstawowej mogą być przyjęte po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W dniach 12-25 marca 2019 r. rodzice mają czas, aby zarejestrować dziecko w systemie rekrutacyjnym oraz dostarczyć do placówki pierwszego wyboru wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

System elektronicznej rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych będzie aktywny pod adresem: www.malbork.podstawowe.vnabor.pl.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

KLASY IV ODDZIAŁU SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W MALBORKU


W przypadku rekrutacji do klasy IV oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku, na rok szkolny 2019/2020 prowadzącej szkolenie sportowe w piłce siatkowej i hokeju na lodzie w terminie 12-25 marca 2019 r. należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej (podpisany przez oboje rodziców) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszelkie wzory dokumentów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dostępne będą w Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku.

W dniach 26-27 marca 2019 r. zostaną przeprowadzone próby sprawności fizycznej kandydatów postępowania rekrutacyjnego do klasy czwartej oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 prowadzonej przez Miasto Malbork w roku szkolnym 2019/2020.