Czwartek, 22 lutego 2024. Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora

Działalność na preferencyjnych warunkach w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

2019-02-25 12:57:12 (ost. akt: 2019-02-25 13:17:20)

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT)zarówno dla istniejących przedsiębiorstw jak i nowych projektów.

JAK TO DZIAŁA?
Przedsiębiorca, który uzyska decyzję o wsparciu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej otrzyma pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Maksymalna wysokość liczona jest jako procent wydatków kwalifikowanych inwestycji zależy od wielkości przedsiębiorstwa.
http://m.82-200.pl/2019/02/orig/1-4171.jpg

KRYTERIA ILOŚCIOWE
Kryteria ilościowe to minimalne koszty inwestycji uzależnione od stopy bezrobocia w danym powiecie.
http://m.82-200.pl/2019/02/orig/2-4172.jpg
Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się koszty będące
1) kosztem związanym z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
2) ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
3) kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
4) ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej
5) kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu
zakończenia nowej inwestycji,
6) ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku, gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy

KRYTERIA JAKOŚCIOWE
Kryteria jakościowe to warunki zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju.
http://m.82-200.pl/2019/02/orig/3-4173.jpg

PROCEDURA
Proces wydawania decyzji o wsparciu uległ znacznemu skróceniu. Przedsiębiorca może oczekiwać wydania decyzji o wsparciu w ciągu miesiąca.
http://m.82-200.pl/2019/02/orig/4-4174.jpg

Proces wydawania decyzji o wsparciu uległ znacznemu skróceniu. Przedsiębiorca może oczekiwać wydania decyzji o wsparciu w ciągu miesiąca.

WYKLUCZONE DZIAŁALNOŚCI
Decyzja o wsparciu nie może zostać wydana na następujące działalności:
http://m.82-200.pl/2019/02/orig/5-4175.jpg