Poniedziałek, 16 maja 2022. Imieniny Andrzeja, Jędrzeja, Małgorzaty

Porządek VI sesji Rady Miasta Malborka

2019-02-21 12:22:49 (ost. akt: 2019-02-21 12:26:26)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

W czwartek, 28 lutego br. o godz. 11.00 odbędzie się VI sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej przedstawiamy porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – I zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
b) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2019 rok – II zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
c) zmieniająca uchwałę nr XLIII/398/10 Rady Miasta Malborka z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy, innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych w ramach Malborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego, ref. Anna Jacyno, Kierownik ds. Rewitalizacji Miasta;
d) w sprawie zmiany Uchwały nr L/475/2019 Rady Miasta Malborka z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2019, ref. B. Żarofffe – Preuss, nacz. wydz. SPS;
e) w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/458/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o., ref. K. Kostrzewa-Rzoska, nacz. wydz. RGP;
f) w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla Miasta Malborka, ref. K. Kostrzewa-Rzoska, nacz. wydz. RGP;
g) w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta MALBORKA , ref. K. Kostrzewa-Rzoska, nacz. wydz. RGP;
h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Centrum miasta Malborka w granicach określonych w załączniku graficznym do niniejszej uchwały, ref. K. Kostrzewa-Rzoska, nacz. wydz. RGP;.
i) w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Miasta, Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady;
j) w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Miasta, Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady;
k) w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady;
l) w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady;
m) w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady;
n) w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady;
o) w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji Rady Miasta Malborka,ref. Przewodniczący Rady;
p) w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady;
q) w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady;
r) w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady;
s) w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady;
t) w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady;
u) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Malborka na 2019 r. ref. Przewodniczący Rady;

6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
7. Komunikaty i wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji.

Wspólne posiedzenia Komisji stałych Rady odbędą się :
27.02.2019 r. - godz. 14:00, Komisji Finansów i Rozwoju Miasta, sala 114;
27.02.2019 r. - godz.14:30, Komisji Rewizyjnej, sala 114;
27.02.2019 r. - godz.15:00, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, sala 114;
27.02.2019 r. - godz.15:30, Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji, sala 114;
27.02.2019 r. - godz. 16:00, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, sala 114;
28.02.2019 r. - godz. 8.30 (czwartek) w sali 119