Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Nabór wniosków na szkolenia zawodowe w ramach projektu pn. „Czas na nowe kwalifikacje"

2019-02-13 15:13:19 (ost. akt: 2019-02-13 15:30:38)

Partner projektu Powiatowy Urząd Pracy w Malborku ogłasza XX nabór uczestników/uczestniczek do projektu „Czas na nowe kwalifikacje" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Nabór uczestników/uczestniczek na szkolenia zawodowe (kończące się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji zawodowych) prowadzony będzie w terminie od 11.02.2019. roku do 28.02.2019r.

Kryteria uczestnictwa
Uczestnikiem/uczestniczką wsparcia projektu realizowanego na terenie powiatu malborskiego może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:
• jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku z ustalonym I lub II profilem pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy,
• jest osobą w wieku 18 lat i więcej,
• osoby o niskich kwalifikacjach - na poziomie do ISCED 3 (zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe): ISCED 1 - podstawowe, ISCED 2 – gimnazjalne, ISCED 3–ponadgimnazjalne.

Pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków mają osoby:
1) osoby w wieku 50 lat i więcej,

Zasady i termin naboru
1. Rekrutacja odbywać się będzie w dniach od 11.02.2019. roku do 28.02.2019r. Dokumenty złożone przed terminem naboru oraz po jego terminie nie będą przyjmowane.
2. Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Partnerzy zakładają równy dostęp do projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących się w grupie docelowej.
3. W toku rekrutacji przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu zgłoszeniowym, opatrzone datą i podpisem kandydata.
4. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w języku polskim -czytelnie, opatrzony datą i podpisem potencjalnego/nej uczestnika/czki projektu. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść formularza, np. usuwanie zapisów, logotypów.
5. Każdy potencjalny uczestnik/uczestniczka zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określającym zasady rekrutacji i realizacji wsparcia w projekcie, który zamieszczony został pod niniejszym naborem oraz dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku www.pup.malbork.pl i w Biurze Projektu.
6. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 5.
7. W przypadku, gdy liczba wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną przekroczy liczbę miejsc w projekcie prowadzona będzie ocena merytoryczna formularzy zgodnie z § 6 pkt. 2.3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Przykładowy katalog szkoleń:
- prawo jazdy kat. C+E (dla osób posiadających prawo jazdy kat. C)
- kierowca wózka jezdniowego;
- operator maszyn ciężkich;
- kwalifikacja wstępna przyspieszona;
- ADR;
- szkolenie na uprawnienia energetyczne;
- palacz kotłów CO;
- spawacz;
- operator żurawi przenośnych HDS;

Miejsce składania dokumentów zgłoszeniowych
Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie spełniająca kryteria uczestnictwa zobligowana jest złożyć formularz zgłoszeniowy w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku pok. 15A.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku pod nr tel. (055) 272-33-51 wew. 327 lub w siedzibie Urzędu pokój nr 15a.

Projekt partnerski realizowany przez:
Lider Projektu: P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J.
Partner Projektu: Powiat malborski/Powiatowy Urząd Pracy w Malbork

Załączniki
Formularz-rekrutacyjny-DOC 22.10.2018.pdf
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE od 22.10.pdf
Wniosek o zorganizowanie szkolenia 2019