Poniedziałek, 22 kwietnia 2024. Imieniny Łukasza, Kai, Nastazji

Coraz bliżej modernizacji bulwarów – burmistrz podpisał umowę partnerską z miastem Swietłyj

2019-02-08 11:12:14 (ost. akt: 2019-02-08 11:21:35)

Modernizacja bulwarów nad Nogatem to inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców i turystów, inwestycja, która w znacznym stopniu podniesie atrakcyjność tego terenu. Cieszy więc fakt, że miasto Malbork otrzymało pozytywną decyzję Komisji Europejskiej zatwierdzającą grant na realizację projektu pn. „Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malbork”, częścią którego jest właśnie rewitalizacja znacznej części bulwarów miejskich.

Wkrótce zostanie podpisana stosowna umowa na realizację tego zadania, pierwszym krokiem do jej zawarcia jest jednak wcześniejsze podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy samorządami, które wspólnie wnioskowały o dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

Powyższy warunek został już spełniony, umowa partnerska pomiędzy samorządami miast Swietłyj i Malbork zostatała podpisana w dniu dzisiejszym (08.02) w Swietłyj, a nasze gminy zrobiły to jako pierwsze w całym programie. Ze strony rosyjskiej dokument sygnował mer Alexandr Leonidovich Blinov, natomiast ze strony polskiej burmistrz Marek Charzewski.

Przedmiotowy projekt będzie wdrażany w ramach wyżej wymiennego partnerstwa dwóch samorządów z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie jest kontynuacją działań partnerskich w ramach zrealizowanego wspólnie projektu pn. "Wspólnymi ścieżkami – rozwój potencjału turystycznego miast Malbork i Svetly" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgraniczej Litwa – Polska – Rosja 2017-2013. W trakcie realizacji w/w projektu w Malborku odrestaurowano mury miejskie od strony zachodniej, zmodernizowano fragment traktu spacerowego w Parku Północnym od przystani żeglarskiej do amifiteatru opracowano dokumentację techniczną zagospodarowania bulwarów rzeki Nogat.

W ramach obecnej FAZY 2 po stronie miasta Malbork zaplanowano do realizacji następujące zadania:
• modernizacja fragmentu bulwarów miejskich nad rzeką Nogat na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w pierwszym etapie działań partnerskich,
• wykonanie placu zabaw na terenie objętym projektem – w sąsiedztwie Zamku Krzyżackiego w Malborku,
• wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla budynku zabytkowego Ratusza Miejskiego w Malborku.

Budżet całego projektu wynosi 5,1 mln EUR, w tym Miasto Malbork: 2,4 mln EUR przy dofinansowaniu do kwoty podstawowej na poziomie 90%. Realizacja projektu będzie trwała przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia i zakładana jest na lata 2019-2021.

Idea dotycząca zakresu projektu kształtowana była na przestrzeni lat i umożliwiła rozpoczęcie w roku 2015 etapu ubiegania się o środki finansowe. Starania o uzyskanie dotacji rozpoczęły się podpisaniem deklaracji o partnerstwie na rzecz projektu z miastem Swietłyj. Długi proces uzgadniania zakresu projektu oraz struktury partnerstwa, zaakceptowanie zakresu przedsięwzięcia przez Instytucję Zarządzającą Programem w listopadzie 2016 roku, następnie wpis projektu na listę Dużych Projektów Infrastrukturalnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 w ramach Celu Tematycznego nr 3 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, a w konsekwencji rekomendacja Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu w marcu 2018 roku i decyzja Komisji Europejskiej w grudniu 2018 roku to etapy, które należało przejść, aby znaleźć się w gronie trzech projektów rekomendowanych do wsparcia bez drogi konkursowej.