Czwartek, 30 maja 2024. Imieniny Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

V sesja Rady Miasta Malborka

2019-01-24 13:15:59 (ost. akt: 2019-01-24 13:24:33)

01 lutego 2019 roku o godzinie 9.00 odbędzie się V sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta Malborka w 2018 r.
5. Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018 oraz plan pracy Ośrodka na 2019 r.
6. Sprawozdanie z działalności Stacji Socjalnej Joannitów – Malbork.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2019 rok – I zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
b) w sprawie przyjęcia na rok 2019 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta Malborka, ref. Joanna Żołdak dyr. CPiTU;
c) w sprawie wyboru członków Rady Społecznej działającej przy Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku spośród przedstawicieli Rady Miasta Malborka,
ref. Beata Żaroffe-Preuss nacz. wydz. Spraw Społecznych;
d) w sprawie odpłatności za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w przewozach pasażerskich na terenie miasta Malborka, ref. Małgorzata Zemlik, prezes MZK;
e) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Malborka, ref. Krystyna Babirecka, prezes PWiK;
f) w sprawie ustalenia przebiegu istniejących publicznych dróg gminnych: ul. Targowa, ul. Pl. 3 Maja, ul. Konopnickiej i u. Włościańska w Malborku, ref. Barbara Kozicka nacz. GKO;
g) w sprawie przystąpienia Miasta Malborka do projektu pn. „Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku (FAZA2)” ref. Monika Sasin, zastępca nacz. IZP;
h) w sprawie udzielenie upoważnienia Burmistrzowi Miasta Malbork do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Strategia elektromobilności Miasta Malbork" ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "GEPARD II-transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności", ref. Monika Sasin, zastępca nacz. IZP;
i) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Miasta Malborka konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Malbork, Ewa Dąbrowska Sekretarz Miasta;
j) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia na terenie miasta Malborka konsultacji społecznych Malborskiego Budżetu Obywatelskiego Junior, Ewa Dąbrowska Sekretarz Miasta;
k) w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania, ref. Jacek Wojtuszkiewicz dyr. MOPS;
l) zmieniający Uchwałę Nr II/6/2018 w sprawie powołania Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady;
m) zmieniający Uchwałę Nr II/7/2018 w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji Rady Miasta Malborka,
ref. Przewodniczący Rady;
n) zmieniający Uchwałę Nr II/9/2018 w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady;

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10. Komunikaty i wolne wnioski.
11. Zakończenie sesji.


Wspólne posiedzenie stałych Komisji odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. godz. 15.00
w sali 232, II p.