Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Informacje i wzory dokumentów w związku z ustawą uwłaszczeniową

2019-01-18 08:32:06 (ost. akt: 2019-01-18 14:07:31)

Zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów od 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami gruntów. Samorządy czeka teraz w związku z tym wiele pracy - mimo że dotychczasowi użytkownicy wieczyści są właścicielami z mocy prawa, konieczne jest zaświadczenie potwierdzające przekształcenie.

Organy uprawnione do wydania zaświadczeń

Zgodnie z prawem organami, które mają wydać zaświadczenia o uwłaszczeniu na nieruchomości z mocy prawa wydaje:
- starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej - w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa;
- dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego - w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują te podmioty;
- odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa - w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
- dyrektor Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonuje ten podmiot.

Kiedy urząd powinien wydać zaświadczenie?

Na wydanie zaświadczenia z urzędu właściwy samorząd lub dyrektor ma rok – powinien to zgodnie z ustawą zrobić do końca grudnia 2019 r. Jednak według ustawy, jeśli wniosek o wydanie zaświadczenia skieruje do urzędu właściciel lokalu – urząd powinien je wydać w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Trzecia sytuacja dotyczy wniosku właściciela uzasadnionego potrzebą np. sprzedania lokalu albo ustanowienia odrębnej własności lokalu – wtedy urząd musi zaświadczenie wydać terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Zainteresowany musi wtedy wnieść opłatę skarbową w wysokości 50 zł.

Opłaty przekształceniowe w 2019 i 2020 roku

Zgodnie z prawem opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do 29 lutego 2020 r. Opłata za 2019 r. może być wniesiona w 2019 r., jeżeli zaświadczenie zostanie wydane w 2019 roku, czyli jeśli organ zdąży je wydać w ustawowym terminie, a mieszkaniec zapłacić.

Za rok 2020 również obowiązuje wniesienie opłaty, z tym że już w terminie do 31 marca 2020. Jeżeli właściciel będzie zwlekał z wniesieniem opłaty za 2019 r. może się zdarzyć, że w krótkim okresie będzie musiał wnieść dwie opłaty – za 2019 r. i 2020 r. Ustawa przewiduje możliwość ustalenia innego terminu na wniesienie opłaty przekształceniowej niż do 31 marca danego roku. Z tej możliwości będą mogły skorzystać osoby, które dostaną zaświadczenie w grudniu 2019 r., aby uniknąć płacenia dwóch opłat w krótkim okresie.

Opłata przekształceniowa, równa jest dotychczasowej opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste będzie płatna do 31 marca każdego roku. Można ją też zapłacić jednorazowo. Jednorazowa opłata stanowi iloczyn dwudziestu opłat przekształceniowych.

Stare czy nowe zasady przekształcenia są korzystniejsze dla mieszkańców?

Byli użytkownicy wieczyści, a obecnie właściciele nieruchomości, wobec których prowadzone są postępowania o uwłaszczenie na podstawie poprzednich przepisów, mają prawo wyboru, czy chcą kontynuacji postępowań, czy uwłaszczenia na nowych zasadach. Powinni złożyć do 31 marca stosowne oświadczenia, w przeciwnym wypadku postępowania zostaną umorzone, a uwłaszczenie dokona się na nowych zasadach – od 1 stycznia tego roku za opłatą uwłaszczeniową.

Prawo własności gruntu zostanie ujawnione w księdze wieczystej na wniosek gminy. W księdze ujawnione zostanie również roszczenie o zapłatę opłaty przekształceniowej. Wpis dotyczący własności do księgi wieczystej jest wolny od opłat

Wzory dokumentów związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność

Ważne terminy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego

Wzór zaświadczenia o przekształceniu

Oświadczenie przedsiębiorcy, że nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej

Wniosek o wydanie zaświadczenia (4 miesiące)

Wniosek o wydanie zaświadczenia uzasadniony szczególną potrzebą (1 miesiąc)


Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej

informacja i zdjęcie: www.prawo.pl