Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

III sesja Rady Miasta Malborka

2018-12-20 13:23:42 (ost. akt: 2018-12-20 13:24:10)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

28 grudnia 2018 r. o godz 9:00 odbędzie się III sesja Rady Miasta Malborka w kadencji 2018-2023. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Sprawozdanie z pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Sprawozdanie z pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
6. Informacja na temat zaawansowania realizowanych inwestycji miejskich.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu: Związek Miast Bałtyckich – UNION OF THE BALTIC CITIES, ref. K. Kostrzewa -Rzoska,nacz.wydz. RGP;
b) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2018 – XII zmiana, ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta,
9. Podjęcie uchwały budżetowej:

1) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
b) odczytanie Uchwały Nr 179/g121/F/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 listopada 2018 r.,
c) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta,
d) dyskusja,
e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej.

2) Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2019 r.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, ref. Małgorzata Pilarska-Downar
Skarbnik Miasta;
b) odczytanie Uchwały Nr 80/g121/P/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 listopada 2018 r.,
c) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta,
d) dyskusja,
e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na 2019 r. na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Malborka
ref. M. Pilarska - Downar Skarbnik Miasta;
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
12. Komunikaty i wolne wnioski.
13. Zakończenie sesji.


Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miasta odbędzie się 27 grudnia br. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Malborka w sali 232 (II p).