Niedziela, 25 lutego 2024. Imieniny Almy, Cezarego, Jarosława

Porządek L sesji Rady Miasta Malborka

2018-10-03 16:07:37 (ost. akt: 2018-10-05 13:13:07)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

Przedstawiamy porządek obrad L sesji Rady Miasta Malborka, która odbędzie się 11 października 2018 r. godz. 11.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Malborka.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Malborku w roku szkolnym 2017/2018, ref. Małgorzata Krysik, nacz. Wydz. OKS.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu Miasta na 2018 rok – IX zmiana, ref. Skarbnik Miasta Małgorzata Pilarska-Downar;
b. przyjęcia Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2019, ref. Sylwia Starosta-Romańczuk wydz. Spraw Społecznych;
c. zmiany Uchwały nr XXX/310/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na lata 2017-2021, ref. Sylwia Starosta-Romańczuk, wydz. Spraw Społecznych;
d. zmiany Uchwały Nr XXXVI/384/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 26 października 2017 roku w sprawie udzielenia w 2018 r. Gminie Miastu Elbląg pomocy finansowej na pokrycie kosztów pobytu w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu osób nietrzeźwych będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Malbork, ref. Sylwia Starosta-Romańczuk,wydz. Spraw Społecznych;
e. udzielenia w 2019 roku Gminie Miastu Elbląg pomocy finansowej na pokrycie kosztów pobytu w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu osób nietrzeźwych będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Malbork, ref. Sylwia Starosta-Romańczuk,wydz. Spraw Społecznych;
f. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków miasta Malborka (gez), znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Malborka, z wyjątkiem obiektów których wyłącznym właścicielem jest Gmina Miejska Malbork, ref. Miejski Konserwator Zabytków, Izabela Rybczyńska;
g. ustalenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielenia oraz rozliczenia tych dotacji, ref. Piotr Sadowski, dyr OSiR;
h. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Kałdowo w Malborku, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska, nacz. wydz. RGP;
i. zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody, ref. nacz. wydz. GKO Barbara Kozicka;
j. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Domu Kultury w Malborku i nadania jednostce nowego statutu, dyrektor MCKiE Aleksandra Kapejewska;
k. uchwalenia zmian w Statucie Miasta Malborka, ref. Ewa Dąbrowska, Sekretarz Miasta;
l. szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców miasta Malborka, ref. Ewa Dąbrowska, Sekretarz Miasta;
m. wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres do 15 lat nieruchomości komunalnej niezabudowanej położonej w Malborku przy ul.Wejhera, ref. Małgorzata Zemlik, Prezes MZK;
n. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Jacek Markowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
o. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Jacek Markowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
p. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Jacek Markowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
q. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Jacek Markowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
r. rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki gminnej Miasta Malborka, ref. przewodniczący Rady Arkadiusz Mroczkowski.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
8. Informacja na temat protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta Malborka.
9. Komunikaty i wolne wnioski.
10 .Zakończenie sesji.


Posiedzenia Komisji:
1. Komisja Spraw Społecznych - 08.10.2018 r. godz.11.00
2. Komisja GKMiK - 08.10.2018 r. godz.12.00
3. Komisja Fin.i Rozwoju Miasta - 08.10.2018 r. godz.12.00
4. Komisja OKS - 10.10.2018 r. godz.14:30