Niedziela, 21 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy

Konsultacje z mieszkańcami na temat adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza 43 i jego otoczenia

2018-10-02 08:38:10 (ost. akt: 2023-04-17 14:08:45)

Miasto Malbork, podejmując wyzwanie przygotowania i realizacji Programu Rewitalizacji, rozpoczęło długotrwały proces przemian oparty na dogłębnej diagnozie problemów obejmujący zarówno sfery fizyczne, gospodarcze, jak i społeczne. W toku prac wyznaczono obszar, w którym koncentracja negatywnych zjawisk jest na tyle duża, iż nie poradzi on sobie bez świadomej i zaplanowanej interwencji.

28 września br. odbyły się konsultacje społeczne, których przedmiotem było zaprezentowanie projektu budynku dla zadania Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Sienkiewicza 43 w Malborku na realizację zadań placówki wsparcia dziennego w formule opiekuńczej i specjalistycznej oraz poradni dla rodziców oraz zaproszenie mieszkańców do rozmowy na temat zagospodarowania podwórek w kwartale ulic Sieniewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Sikorskiego.

- Rozmowa z mieszkańcami na temat zagospodarowania podwórek rozpoczęła się w styczniu 2017. Przeprowadzono wówczas pierwsze warsztaty dla pięciu zadań znajdujących się w programie rewitalizacji, w tym dotyczące zagospodarowania przestrzeni wewnątrz kwartałowej ograniczonej ulicami: Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Sikorskiego. W związku z uzyskaniem dofinansowania na wdrożenie działań inwestycyjnych plany z roku 2018 należy zrewidować. Planujemy, że w grudniu br. powstanie uzgodniony z mieszkańcami program funkcjonalny zagospodarowania tej przestrzeni, który będzie podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i inwestycyjnych – informuje Monika Sasin Z-ca Naczelnika Wydziału Inżynierii i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Miasta Malborka.

W roku bieżącym rozpoczną się także rozmowy na temat zagospodarowania skweru przy ul. Reymonta oraz Placu 3 Maja. O terminach konsultacji społecznych w najbliższym czasie będzie informował Urząd Miasta Malborka.

Wszystkie wymienione zadania są efektem realizacji projektu pn. „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta.


http://m.82-200.pl/2023/02/orig/beznazwy-1-9066.jpg