Niedziela, 21 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy

Porządek XXVII sesji Rady Miasta Malborka

2016-12-21 13:57:57 (ost. akt: 2016-12-21 14:19:59)

Przedstawiamy porządek obrad XXVII sesji Rady Miasta Malborka,która odbędzie się 29 grudnia 2016 r. o godz. 11:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Malborka:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Informacja o zaawansowaniu realizowanych inwestycji miejskich.
5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2016 rok – XIII zmiana, ref. Małgorzata Pilarska-Downa Skarbnik Miasta;
b) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Miasto Malbork, ref. Anna Olkowska – Jacyno, Doradca Burmistrza ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych) oraz Grzegorz Lechman ekspert ds. rewitalizacji;
c) w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu ochrony środowiska dla Miasta Malborka za okres 2014 - 2015”, ref. Joanna Walkowiak przedstawiciel firmy GREEN KEY;
d) w sprawie ustalenia nowego przebiegu ul. Słowackiego - droga gminna Nr 201146 G i Pl. Słowiańskiego – droga gminna Nr 201213 G, ref. Barbara Kozicka, Naczelnik wydz. GKO;
e) w sprawie przedłużenia obowiązującej taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-nalizacji w Malborku sp. z o.o. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadze-nie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Malborka na okres od 01 lutego 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. ref. Naczelnik RGP Katarzyna Kostrzewa-Rzoska;
f ) w sprawie zatwierdzenia taryfy Przedsiębiorstwa ”Nogat” sp. z o.o. w Kałdowie Wsi za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Malborka, ref. Naczelnik RGP Katarzyna Kostrzewa-Rzoska;
g) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia, ref. Naczelnik RGP Katarzyna Kostrzewa-Rzoska;
h) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z sie-dzibą w Malborku, ul. Żeromskiego, (ref. Jolanta Leszczyńska Naczelnik Wydz. OKS);
i) w sprawie przyjęcia na rok 2017 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta Malborka, ref. Dyrektor CPiTU J. Żołdak;
j) w sprawie wyrażenia zgody na na umorzenie opłaty z tytułu całości kosztów eksploatacji i czynszu za dzierżawę nieruchomości komunalnej Pl. Słowiański 5, była restauracja „nad Nogatem”,ref. Bożena Marcinkowska Naczelnik Wydziału Organizacyjnego:
k) w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Malborka, z wyjątkiem zabytków których wyłącznym właścicielem jest gmina Miejska Malbork, Miejski Konserwator Zabytków Ewelina Tałałaj.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej, ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta,
b) odczytanie Uchwały Nr 119/g121/F/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 listopada 2016 r.,
c) opinie Komisji Rady Miasta Malborka,
d) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta,
e) dyskusja,
f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2017 r.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta,
b) odczytanie Uchwały Nr 120/g121/P/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 listopada 2016 r.,
c) opinie Komisji Rady Miasta Malborka,
d) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta,
e) dyskusja nad wnioskami i poprawkami i ich przegłosowanie,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miasta.
11. Komunikaty i wolne wnioski.
12. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji:

1. Komisja GKMiK 27.12.2016 r. godz. 11.00
2. Komisja ds. Społecznych 27.12.2016 r. godz. 12.30
3. Komisja Finansów i Rozwoju Miasta 27.12.2016 r. godz. 14.00
4. wspólne posiedzenie komisji 27.12.2016 r. godz. 15.00
5. Komisja OKS 28.12.2016 r. godz. 10.00

Kolegium Przewodniczących odbędzie się 28 grudnia br. o godz. 15.30.