środa, 22 maja 2024. Imieniny Emila, Neleny, Romy

Ogłoszenie burmistrza o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla Kałdowa

2018-07-03 12:02:48 (ost. akt: 2018-07-03 12:41:40)

Poniżej przedstawiamy ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu miasta Malborka obszaru dzielnicy KAŁDOWO

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) oraz uchwały Nr XIV/126/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 26.11.2015 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Kałdowo w Malborku

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

od 6 lipca 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Malborka, pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork (pokój nr 207) w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 24 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Malborka, pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork (sala nr 119) w godz. 13 00 – 17 00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Malborka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2018 r. Pisma należy kierować na adres Urząd Miasta Malborka, Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: a.bychowska@um.malbork.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Malborka.

Zobacz Rysunek planu