Niedziela, 4 czerwca 2023. Imieniny Christy, Helgi, Karola

XLIV sesja Rady Miasta

2018-06-21 10:57:48 (ost. akt: 2018-06-21 11:08:42)

28 czerwca o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miasta odbędzie się XLIV sesja Rady Miasta. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2018 rok – V zmiana, ref. M. Pilarska-Downar;
b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – V zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar Skarbnik ,
c) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2018 rok – VI zmiana, ref. M. Pilarska-Downar Skarbnik;
d) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Malborka, ref. Beata Żaroffe - Preuss, nacz. wydz. SPS;
e) w sprawie podwyższenia kapitału w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp z o. o., ref. Roman Milanowski nacz. wydz. IZP;
f) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18 % zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska, nacz. wydz. RGP;
g) w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska, nacz. wydz. RGP;
h) w sprawie wniesienia aportem do spółki Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o. o. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, będących własnością Miasta Malborka, w zamian za objęcie udziałów w spółce, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska, nacz. wydz. RGP;
i) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Malbork dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia, ref. Małgorzata Krysik, nacz. wydz. OKS;
j) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Malbork, ref. Małgorzata Krysik, nacz. wydz. OKS;
k) .w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Malbork, ref. Małgorzata Krysik, nacz. wydz. OKS;
l) .w sprawie zaliczenia części drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych, ref. Piotr Milewski;
m) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na rok 2018 na terenie Gminy Miasta Malborka, ref. Piotr Sadowski, dyr. OSiR;
n) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady A. Mroczkowski.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2017 rok:
a) przedstawienie Uchwały Nr 041/g121/R/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami z dnia 3 kwietnia 2018 r,
b) opinie komisji branżowych,
c) opinia komisji Rewizyjnej,
d) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Malbork za 2017 r.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
8 . Informacja na temat XLII protokołu z sesji Rady Miasta Malborka.
9. Komunikaty i wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji:
1. Komisja GKMiK - 27.06.2018 r. godz. 11.00
2. Komisja ds. Społecznych - 27.06.2018 r. godz. 12.00
3. Komisja OKS - 27.06.2018 r. godz. 13.30
4. Komisja Finansów i Roz. Miasta - 27.06.2018 r. godz. 15.00

Kolegium Przewodniczących odbędzie się 27 czerwca br. o godz. 16.00.