Czwartek, 25 lipca 2024. Imieniny Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

Umowa o dofinansowanie Projektu „Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi”

2018-05-17 08:36:50 (ost. akt: 2018-05-17 09:53:35)

15 maja w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

NFOŚiGW reprezentowali Ewa Teresa Kamieńska – Pełnomocnik, Dyrektora Departamentu Ochrony Wód oraz Janusz Topolski – Pełnomocnik , p.o. Głównego Księgowego, a Beneficjenta – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o. o. reprezentowała Krystyna Babirecka – Prezes Zarządu. Podpisane umowy nastąpiło w obecności Pana Marka Charzewskiego - Burmistrza Miasta Malborka.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 9 538 504,85 PLN, a udzielone dofinansowanie na realizację Projektu wynosi 4 988 022,79 PLN.
Beneficjentem środków finansowych pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o., a Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków jest Przedsiębiorstwo Nogat Sp. z o.o. Strony zawarły porozumienie, a do obowiązków beneficjenta tj. spółki PWIK należy m. in.:
- koordynacja realizacji projektu,
- nadzór i kontrola realizacji projektu,
- zapewnienie finansowania projektu,
- sprawozdawczość, monitoring i promocja.

Każda ze spółek oddzielnie prowadzi postępowania przetargowe dla swoich zadań, za wyjątkiem działań w ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie, pracy JRP i promocji, dla których wykonawcy będą wyłaniani przez Beneficjenta dla obu spółek łącznie.

Beneficjent i podmiot upoważniony są spółkami, których właścicielem jest ten sam organ administracji samorządowej Gmina Miasto Malbork, na terenie którego działają obie spółki i gwarantuje to, że projekt nie będzie poddany znaczącej modyfikacji w okresie 5 lat po jego zakończeniu. Status beneficjenta i podmiotu upoważnionego gwarantuje zachowanie charakteru własności elementów infrastruktury i ciągłość działalności.

System zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie miasta Malborka są organizowane i zarządzane przez PWIK w Malborku Sp. z o.o., natomiast system oczyszczania ścieków jest organizowany i zarządzany przez Przedsiębiorstwo Nogat Sp. z o.o. Zasadnicze roboty w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Malborka zostały wykonane. Oczyszczalnia została rozbudowa i zmodernizowane, sieci kanalizacyjne są dostępne dla ok. 97% mieszkańców, wodociągi obsługują ok. 99% mieszkańców. Niniejszy projekt ma charakter domykający uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Malborka i obejmuje wykonanie następujących prac:
- budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach S. Dygata, W. Broniewskiego, Polna, k.I. Gałczyńskiego, w. Pola, J. Tuwima o długości 2,57 km;
- budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Dalekiej o długości 0,47 km; (realizacja w 2016 roku)
- przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kochanowskiego o długości 1,87 km; (realizacja w 2015 roku)
- budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Dębowa, Różana, Czereśniowa, Kwiatowa o długości 0,98 km; (realizacja w 2016 roku)
- przebudowę i rozbudowę monitoringu przepompowni ścieków w ramach wdrażania inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi,
- rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi: Zadanie 6a Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych OB. 9A i 9B; Zadanie 6b Budowa stacji mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego OB. 5A wraz z sieciami technologicznymi.

Zadanie związane z budową sieci wodociągowej w ul. Kochanowskiego zostało zrealizowane w 2015 roku. W roku 2016 zrealizowano budowę wodociągu w kwartale ulic Czereśniowa oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Dalekiej. Obecnie realizowane jest zadanie związane z budową kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wielbark, które zostanie zakończone do końca września br. Prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków potrwają do końca 2019 roku.
W wyniku realizacji projektu zakłada się osiągniecie następujących korzyści:
- doprowadzenie wodociągu w kwartale ulic Czereśniowa oraz modernizacja wodociągu w ul. Kochanowskiego;
- redukcja kosztów związanych ze zrzutem ścieków do gruntu – skierowanie ścieków do kanalizacji sanitarnej, likwidacja szamb i dzikich podłączeń do kanalizacji deszczowej (Wielbark);
- zwiększenie wartości nieruchomości – dostęp do infrastruktury technicznej, możliwość uzbrojenia terenu (ul. Czereśniowa);
- poprawa procesów oczyszczania ścieków, przez co zmniejszenie kosztów ich oczyszczania.

http://m.82-200.pl/2018/05/orig/dek-9703-2942.jpg