Poniedziałek, 20 maja 2024. Imieniny Bazylego, Bernardyna, Krystyny

Kwietniowe spotkanie Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Malborka

2018-04-24 11:56:16 (ost. akt: 2018-04-24 12:17:12)

19 kwietnia 2018 r. odbyło się kolejne, w tym roku spotkanie Członków Rady Gospodarczej z udziałem Burmistrza Miasta Malborka Marka Charzewskiego oraz zaproszonych gości w osobach pani Katarzyny Szczuki Z-cy Dyrektora Departamentu ds. rozliczeń finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województw Pomorskiego, Pani Anety Grzębskiej Prezes Zarządu Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w Gdańsku.

Aktualnie ważnym tematem dla przedsiębiorców jest procedowanie Miejscowych Planów Zagospodarowani Przestrzennego. Przygotowane przez Wydział Rozwoju i Gospodarki przestrzennej informacje przedstawione przez panią Aleksandrę Bychowską dotyczyły określenia etapów i terminów zakończenia procedur dla planu dzielnicy Kałdowo oraz osiedla "Słupecka II".

Plan dzielnicy Kałdowo po wniesionym przez Burmistrza Miasta Malborka zażaleniu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego powrócił do ponownego rozparzenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Obecnie trwają prace planistyczne mające na celu pogodzenie w zapisach planu postulatów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wniosków mieszkańców i inwestorów. Procedowanie planu  osiedla "Słupecka II" przebiega z zachowaniem planowanych terminów.

Pani Katarzyna Szczuka przedstawiła cel i specyfikację konkursu w ramach działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 RPO WP na tata 2014-2020, który już został ogłoszony.

Typy projektu to: projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, oraz zwiększających szanse utrzymania pracy, w szczególności poprzez:
a) tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, obejmujące m.in.: dostosowanie lub adaptację (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, zakup i montaż wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki), zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem, modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy poznawczy dzieci, zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym np. koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka, przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna oraz szkolenie uzupełniające,
b) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3: sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyłącznie jako uzupełnienie działań określonych w lit. a), obejmujące: pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług, pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu.

Pani Aneta Grzębska przestawiła rolę Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego i jego wpływ na rozwój sektora MŚP w województwie pomorskim. Przedstawiła także warunki współpracy z miastem Malbork w ramach porozumienia podpisanego w dniu 16 marca 2018 r. z Burmistrzem Miasta Malborka Markiem Charzewskim. Zgodnie z porozumieniem doradcy Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. prowadzą bezpłatne konsultacje, w ramach których udzielają informacji o możliwym wsparciu w formie pożyczek dla przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz ze środków Województwa Pomorskiego, warunkach i dokumentach wymaganych przy ubieganiu się o pożyczki, preferencjach w dostępie do środków finansowych. Konsultacje prowadzone są w Urzędzie Miasta Malborka w każdy 2 i 4 czwartek miesiąca. Pierwsze konsultacje odbyły się 12 kwietnia b.r., kolejne odbędą się 26 czerwca 2018 r. w pokoju 214 A II piętro.

Konsultacje są kontynuacją wcześniejszego programu - Powiatowych Centrów Informacyjnych, w ramach których w 12 miastach powiatowych, w tym w Malborku, PFP prowadził akcje informacyjne w zakresie wsparcia MŚP. Oferta Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. to pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą i realizujących inwestycje na terenie województwa pomorskiego dostępne są z trzech programów:
- Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa z RPO WP 2014-2020 Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
- Mała Pożyczka oraz Pożyczka Turystyczna współfinansowane ze środków Województwa Pomorskiego;
- Pożyczka „Kapitał na start”. Mikropożyczki dla zakładających działalność gospodarczą z Programu PO KL 2007-2013 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Przewodniczący Rady Gospodarczej Jarosław Filipczak przekazał informacje o istniejących programach pomocowych w województwie pomorskim, w tym brokerze eksportowym. Przedstawił również pomysł bezpośredniego rekomendowania do nagrody GRYF POMORSKI laureatów konkursu Malborski Mistrz Biznesu, którego organizatorem jest Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Miasta Malborka. Zbigniew Charmułowicz przedstawił aktualny etap przygotowań do konkursu MMB 2017 oraz nowy wzór podziękowań dla uczestników konkursu, a także zapowiedział „niespodziankę” dotyczącą wizualizacji gali w dniu 8 czerwca 2018 r.