Sobota, 13 lipca 2024. Imieniny Danieli, Irwina, Małgorzaty

Umowa na realizację projektu "W rodzinie siła" podpisana u marszałka

2018-04-13 08:28:46 (ost. akt: 2018-04-13 08:32:26)

Wspieranie rodziny i pomoc w jej właściwym funkcjonowaniu i wypełnianiu roli wsparcia dla dziecka to główne założenia projektu partnerskiego „W rodzinie siła - rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malbork i gmin sąsiednich”, który będzie realizowany od września 2018 r przez Środowiskowy Dom Samopomocy i Związek Harcerstwa Polskiego. Umowę na dofinansowanie projektu podpisał marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski oraz Artur Glebko Komendant ZHP- Chorągiew Gdańska i Marek Boraczyński skarbnik Chorągwi.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Działania 06.02 Usługi społeczne, to odpowiedź na występowanie negatywnych zjawisk odnoszących się do dzieci i młodzieży oraz nasilające się problemy społeczne ( przestępczość, zaniedbania socjalne i wychowawcze, przemoc w rodzinie, narkomania, bezproduktywne spędzanie czasu wolnego). Niestety, z analiz dokumentów jednostek z obszaru pomocy społecznej można zaobserwować, że liczba rodzin z problemem ubóstwa, zagrożonych wykluczeniem społecznym- wzrasta. Często członkowie rodzin nie mają motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej, co prowadzi do utrwalenia postaw wyuczonej bezradności i nasilenia się zjawisk patologicznych. W rodzinach takich często występuje alkoholizm, złe warunki socjalno-bytowe, problemy w zakresie opieki nad dziećmi.

Dlatego celem projektu jest kompleksowe wsparcie rodziny w jej funkcjonowaniu i właściwym wypełnianiu roli wsparcia dla dziecka i osoby niepełnosprawnej. W ramach wsparcia przeprowadzone zostaną działania o charakterze profilaktycznym zapobiegające i ograniczające występowanie dysfunkcji zachowań oraz wspierające rodziny, w tym szczególnie rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Projekt poprzez zadania realizowane na rzecz dzieci i młodzieży obejmujące animacje środowiskową, socjoterapię i rozwój kompetencji kluczowych zakłada włączenie do działań integracyjnych dorosłych członków rodziny – rodziców, opiekunów prawnych, tak aby wesprzeć ich w prawidłowym procesie wychowania dziecka i i organizacji czasu wolnego.

Partnerem Wiodącym projektu jest Związek Harcerstwa Polskiego- Chorągiew Gdańska. Miasto Malbork pełni w projekcie funkcję Partnera. Realizatorem projektu ze strony Miasta Malbork jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Malborku przy zaangażowaniu ZHP Malbork.

Finansowanie projektu nastąpi w latach 2018- 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 95 % wartości projektu. Cała wartość projektu to kwota ok 2 mln zł.