Poniedziałek, 4 grudnia 2023. Imieniny Barbary, Hieronima, Krystiana

XLI Sesja Rady Miasta Malborka

2018-03-15 12:46:30 (ost. akt: 2018-03-15 12:53:28)

22 marca o godzinie 11:00 odbędzie się XLI sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Informacja na temat realizacji uchwał podjętych w 2017 r.
5. Sprawozdanie z realizacji inwestycji Budżetu Obywatelskiego za 2017 r.
i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego JUNIOR.
6. Zapytania i interpelacje radnych.

7. Podjęcie uchwały:
a) w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Malborka”, ref. Przewodniczący Rady;
b) w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Malborka”, ref. Przewodniczący Rady;
c) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – II zmiana, ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
d) w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2018 rok – II zmiana, ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
e) w sprawie zaciągnięcia kredytu na 2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Malborka, ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
f) w sprawie podziału Miasta Malborka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, ref. Sekretarz Miasta Ewa Dąbrowska;
g) w sprawie podziału Miasta Malborka na stałe obwody głosowania, ref. Sekretarz Miasta Ewa Dąbrowska;
h) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Malborka nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, ref. Katarzyna Kostrzewa - Rzoska naczelnik wydz. RGP;
i) w sprawie wniesienia aportem do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Miasta Malbork, ref. Katarzyna Kostrzewa - Rzoska naczelnik wydz. RGP;
j) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie miasta Malborka lub ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Malborka (GEZ), z wyjątkiem zabytków których wyłącznym właścicielem jest Gmina Miejska Malbork, ref. Miejski Konserwator Zabytków Ewelina Tałałaj;
k) w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klasy III i VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej nr 1 w Malborku, powstałej z przekształcenia gimnazjum, od roku szkolnego 2018/2019, ref. Małgorzata Krysik naczelnik wydz. OKS;
l) zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów  ref. Małgorzata Krysik naczelnik wydz. OKS;
m) zmieniającą uchwałę  w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych ref. Małgorzata Krysik naczelnik wydz. OKS;
n) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/338/09 Rady Miasta Malborka dotyczącej opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Malborka w strefie płatnego parkowania, ref. Tomasz Farysej Komendant Straży Miejskiej;
o) w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za Pomnik Przyrody, ref. wydz. GKO Michał Mroczkowski;
p) w sprawie zaliczenia części drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych, ref. Piotr Milewski, wydz. GKO;
q) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Malborka na rok 2018, ref. Adam Matyjak wydz. GKO;
r) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do konkursu pn.”Czyste powietrze Pomorza” edycja 2018, ref. Adam Matyjak wydz. GKO Adam Matyjak;
s) w sprawie zawarcia porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem Malbork a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Malborka ref. wydz. GKO Adam Matyjak;
t) w sprawie nadania nazwy mostom na rzece Nogat, przewodniczący Komisji Doraźnej Tomasz Klonowski;
u) w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady Miasta;
v) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka zadania do realizacji w zakresie skargi na Burmistrza Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady Miasta;
w) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka zadania do realizacji w zakresie skargi na Burmistrza Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady Miasta;

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Informacja na temat protokółów z XXXIX i XL sesji Rady Miasta.
10. Komunikaty i wolne wnioski.
11. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji:
1. Komisja ds. Społecznych - 20.03.2018 r. godz. 12.00
2. Komisja GKMiK - 20.03.2018 r. godz. 13.30
3. Komisja Fin.i Roz. Miasta - 21.03.2018 r. godz. 12.30
4. Komisja OKS - 21.03.2018 r. godz. 14.00

Kolegium Przewodniczących odbędzie się 21.03.br. godz. 15.30 (p.114).

W dniu 21 marca 2018 r. o godz. 13.00 odbędzie się sesja Młodzieżowej Rady Miasta Malborka