środa, 22 maja 2024. Imieniny Emila, Neleny, Romy

Przenoszenie uczniów pomiędzy szkołami 2018/2019

2018-02-23 13:36:24 (ost. akt: 2018-02-23 13:48:45)

List do Rodziców i Opiekunów Prawnych dzieci, będących uczniami klas III i VI szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork.

Szanowni Państwo,

Przed nami kolejny rok wdrażania w mieście Malborku „reformy oświaty” wprowadzonej ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017, poz. 60).

Zgodnie z tą ustawą z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe stały się ośmioletnimi szkołami podstawowymi oraz z dniem 1 września 2017r. zlikwidowano klasę I, a w 2018r. i 2019r. będą likwidowane kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Z dniem 1 września 2017r. również zespół publicznych szkół, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stał się ośmioletnią szkołą podstawową. W związku z powyższym sieć szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork obejmuje obecnie Szkołę Podstawową nr 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9.

W ramach dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w 2017r., po analizie zmianowości w szkołach, uczniowie byli przenoszeni pomiędzy szkołami. Projekt uchwały w sprawie przenoszenia uczniów w 2017r. został przedstawiony Radzie Miasta Malborka w oparciu o weryfikację złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji. Zgodnie z uchwałą Nr XXX/314/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klasy III i VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej nr 1 w Malborku, powstałej z przekształcenia gimnazjum, od roku szkolnego 2017/2018 wskazano uczniom:

1) klasy III c ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Malborku, Plac Narutowicza 15 miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV w Szkole Podstawowej nr 1 w Malborku, ul. Żeromskiego 45,

2) klasy VI a, VI b ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku, ul. Hadyny 18 miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII w Szkole Podstawowej nr 1 w Malborku, ul. Żeromskiego 45,

3) klasy VI b, VI c ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Malborku, Plac Narutowicza 15 miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII w Szkole Podstawowej nr 1 w Malborku, ul. Żeromskiego 45.

Propozycja przenoszenia od roku szkolnego 2017/2018 tylko uczniów obecnych klas III i VI, a nie pozostałych związana była z ukończeniem przez nich danego etapu kształcenia (w przypadku III klas edukacji wczesnoszkolnej, a w przypadku klas VI szkoły podstawowej).

W zakresie przenoszenia uczniów pomiędzy szkołami ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 60) dopuszcza możliwość :

1) wskazania przez Radę Miasta Malborka uczniom niektórych oddziałów klasy III i VI, miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV do VIII, w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022, w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum.

2) przyjęcia niektórych uczniów oddziałów klasy III i VI, do klasy IV i VII na wniosek rodziców tych uczniów do szkoły powstałej z przekształcenia gimnazjum.

Od roku szkolnego 2018/2019 planowane jest ponowne przenoszenie uczniów klas III i VI do Szkoły Podstawowej nr 1. W związku z tym, wzorem ubiegłego roku, zwracam się do Państwa z prośbą o złożenie w terminie do dnia 6 marca 2018r. deklaracji chęci przeniesienia Państwa dziecka z obecnej klasy III lub VI Szkoły Podstawowej nr 3, 8, 9 do klasy IV lub VII (od roku szkolnego 2018/2019) do Szkoły Podstawowej nr 1.

Uczniowie klas III lub VI Szkoły Podstawowej nr 2, 5 i 6 mogą zostać przeniesieni do Szkoły Podstawowej nr 1 tylko na wniosek rodziców/prawnych opiekunów tych uczniów skierowany bezpośrednio do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1.

Państwa zdanie będzie dla mnie bardzo ważne przed podjęciem, wzorem ubiegłego roku, ewentualnej decyzji o wskazaniu Radzie Miasta Malborka konkretnych oddziałów do przeniesienia pomiędzy szkołami. Ma to na celu dążenie do zapewnienia szkołom niskiej zmianowości, co wpłynie znacznie na komfort uczenia dla uczniów i zapewni Szkole Podstawowej nr 1 pełną strukturę organizacyjną już od roku szkolnego 2019/2020.

Dla ułatwienia w załączeniu tej informacji znajdą Państwo wzór deklaracji chęci przeniesienia Państwa dziecka z obecnej klasy III lub VI Szkoły Podstawowej nr 3, 8 , 9 do klasy IV i VII ( od roku szkolnego 2018/2019) do Szkoły Podstawowej nr 1 (jest on również dostępny w sekretariatach szkół). Ponadto, celem udogodnienia, mogą Państwo wybrać jeden z trzech sposobów złożenia deklaracji.

Deklarację należy:
1) przedłożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3, 8, 9 lub
2) przedłożyć w Urzędzie Miasta Malborka (w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu parter pok. 1 B) lub
3) przesłać elektronicznie na mail: i.oldziejewska@um.malbork.pl

W razie jakichkolwiek pytań, do Państwa dyspozycji pozostawiam kontakt do pracowników Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka:

1) Pani Małgorzata Krysik – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka, tel. 55 629 04 49,
2) Pani Izabela Ołdziejewska – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka, tel. 55 629 04 26.

Marek Charzewski
Burmistrz Miasta Malborka

Do pobrania:
Deklaracja - PDF
Deklaracja - do wypełnienia