Wtorek, 21 maja 2024. Imieniny Jana, Moniki, Wiktora

Konkurs na logotyp Muzeum Miasta Malborka

2018-02-08 12:01:24 (ost. akt: 2018-02-12 14:57:46)

Dyrektor Muzeum Miasta Malborka ogłasza konkurs na Logotyp Muzeum Miasta Malborka. Prace konkursowe można nadsyłać do dnia 9 marca 2018r. Zwycięski projekt poznamy 16 marca. Poniżej regulamin konkursu wraz z niezbędnym załącznikiem.

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU MUZEUM MIASTA MALBORKA

I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU

1. MUZEUM MIASTA MALBORKA, zwane dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na LOGOTYP MUZEUM MIASTA MALBORKA.

2. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu znaku graficznego MUZEUM MIASTA MALBORKA, który stanie się oficjalnym logotypem, identyfikującym wszelkie działania, wydarzenia, publikacje i innego rodzaju przedsięwzięcia realizowane w ramach realizacji zadań statutowych MUZEUM MIASTA MALBORKA.

3. W szczególności logotyp MUZEUM MIASTA MALBORKA umieszczony będzie na:
a) papierze firmowym i innych akcydensach poligraficznych
b) plakatach, ulotkach
c) ogłoszeniach prasowych i spotach telewizjnych
d) gadżetach okolicznościowych
e) nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej
f) nośnikach reklamy zewnętrznej

4. Logotyp MUZEUM MIASTA MALBORKA powinien jednoznacznie kojarzyć się z miastem Malbork, nawiązywać do jego historii i barw herbu, flagi oraz godła promocyjnego (logotypu) miasta Malborka oraz MUZEUM MIASTA MALBORKA.

5. Projekt powinien zawierać wersję podstawową oraz uproszczoną Logotypu MUZEUM MIASTA MALBORKA.
6. Do projektu Logotypu załączony powinien być opis idei i pomysłu stojącego za daną propozycją znaku graficznego.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy, ogólnopolski. Skierowany jest w szczególności do działających profesjonalnie i amatorsko grafików, projektantów, artystów plastyków oraz studentów i absolwentów wyższych uczelni artystycznych, uczniów liceów plastycznych, uczestników zajęć w ogniskach plastycznych. Konkurs jest skierowany do osób pełnoletnich.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt I ust.4 i pkt III niniejszego Regulaminu
b) dostarczenie oświadczenia o udziale w konkursie i akceptacji postanowień Regulaminu Konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu - do pobrania na
www.82-200.pl.

3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 prace

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie Jury a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

III. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

1. Projekt wykonany w wersji kolorowej (dopuszczalne jest użycie maksimum 4 kolorów) i czarno-białej powinien być naklejony na sztywnym podkładzie formatu A3 (297 x 420 mm) w układzie pionowym: w górnej części projekt LOGO wielkości maksymalnie 200 x 200 mm, w dolnej zmniejszenie do wielkości 30 x 30 mm (wersje kolorowa i czarno-biała). Na odwrocie powinno znaleźć się hasło 6-cyfrowe (oznaczenie ID).

2. Ponadto ten sam projekt musi zostać dostarczony pod postacią pliku elektronicznego z oznaczeniem ID pracy (hasło), zapisanego na nośniku CD-R, w formacie wektorowym i niezależnie od tego w JPG (bez blokad). Wszystkie pliki powinny być zapisane w rozdzielczości minimum 300 dpi i powinny dopuszczać możliwość zmiany skali bez straty jakości i proporcji. Nośnik powinien być oznaczony hasłem 6-cyfrowym, identycznym jak w wersji na planszy.

3. Do projektu należy dołączyć kopertę z tym samym hasłem 6-cyfrowym, które widnieje na pracach oraz dopiskiem LOGOTYP MUZEUM MIASTA MALBORKA.

W kopercie należy umieścić:
a) powtórzone hasło 6-cyfrowe
b) imię i nazwisko autora, adres do korespondencji, telefony, adres e-mail.

4 . Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom.

IV. OCENA PRAC

1. Konkurs jest jednoetapowy.

2. Kryteria oceny prac:
1) Walory artystyczne: spełnienie warunku opisanego w pkt I ust.4, pomysł, komunikatywność, wyrazistość i czytelność.
2) Walory użytkowe: możliwość edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych.

3. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, w której skład wejdą 4 osoby.

4. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszej pracy. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie

5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania konkursu.

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane zakodowane prace. Prace zostaną odkodowane po podliczeniu głosów

7. Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace konkursowe, z dopiskiem na opakowaniu „LOGO MUZEUM MIASTA MALBORKA KONKURS” należy przesłać lub złożyć do dnia 9 MARCA 2018 r. pod adresem:
MUZEUM MIASTA MALBORKA
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Ul. Kościuszki 54
82-200 Malbork


2. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia projektów powstałych w trakcie przesyłki.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 16 Marca 2018 r.

2. Informacja o zwycięskiej pracy znajdzie się na stronie www.82-200.pl oraz na odpowiedniej stronie MUZEUM MIASTA MALBORKA w serwisie Facebook.

3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu odrębnym pismem.

4. Organizator konkursu opublikuje imiona, nazwiska i informacje o laureacie konkursu a także projekty konkursowe oraz umieści te informacje w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

VII. NAGRODA

1. 1. Komisja dokona wyboru 1 zwycięskiego projektu konkursu. Przewiduje się przyznanie nagrody rzeczowej autorowi prac ( Zgodnie z decyzją Dyrektora Muzeum, jest to nagroda gotówkowa o wysokości 1000 zł ), które zajmą I miejsce w konkursie. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość innego rozdysponowania nagród.

2. Ostateczną decyzję o skierowaniu projektu Logotypu MUZEUM MIASTA MALBORKA do realizacji podejmie Dyrektor Muzeum, kierując się wskazaniami Komisji.

3. Z autorem projektu wybranego do realizacji MUZEUM MIASTA MALBORKA podpisze umowę o eksploatacji Logotypu MUZEUM MIASTA MALBORKA. Umowa zawierać będzie postanowienie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, o których szczegółowo mowa w pkt VIII regulaminu. Autor wybranej pracy zobowiąże się do zawarcia umowy w terminie 14 dni od momentu wystąpienia z takim żądaniem przez Organizatora.

4. W umowie znajdzie się oświadczenie laureata o gotowości do współpracy merytorycznej i realizacyjnej mającej na celu ostateczne opracowanie i wykonanie zwycięskiego projektu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

6. Organizator konkursu po przejęciu majątkowych praw autorskich pracy może ją również w dowolny sposób odstępować osobom fizycznym i prawnym.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.

2. W celu promocji konkursu organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystywania zgłoszonych do konkursu prac bez uiszczania dodatkowego wynagrodzenia.

3. Autor pracy wybranej przez Organizatora do ostatecznej realizacji w umowie o której mowa w pkt VII ust 3 i 4 niniejszego regulaminu zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich do projektu wraz z prawem do nieograniczonego korzystania w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:

a) wyłączne używanie i wykorzystywanie znaku graficznego we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, korespondencyjnej, informacyjnej i edukacyjnej Organizatora,
b) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
c) rozpowszechnianie projektu graficznego poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie,
d) publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp
w czasie i miejscu przez siebie wybranym,
e) wprowadzanie projektu do pamięci komputera i umieszczenie w sieci.

4. Przysłanie wypełnionego oświadczenia o udziale w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

1. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.

2. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać:

a) w CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, tel. 55 647 47 47, lub pod mailem:
cit@visitmalbork.pl
b) na stronie internetowej www.82-200.pl oraz na odpowiedniej stronie MUZEUM MIASTA MALBORKA w serwisie Facebook.

3. Osoby biorące udział w konkursie przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na okoliczność, że ich zgłoszenie jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu ich wizerunku, głosu, imienia i nazwiska w związku z udziałem w Konkursie oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku, głosu, imienia i nazwiska w związku z promocją Konkursu i MUZEUM MIASTA MALBORKA.

Do pobrania:
Regulamin i oświadczenie