Wtorek, 21 maja 2024. Imieniny Jana, Moniki, Wiktora

XL sesja Rady Miasta Malbork

2018-01-18 08:31:22 (ost. akt: 2018-01-18 08:33:39)

25 stycznia o godzinie 11:00 odbędzie się XL sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały:
a) w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2018 rok – I zmiana, ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej - I zmiana, ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
c) w sprawie przyjęcia na rok 2018 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta Malborka, ref. Zastępca Dyrektora CPiTU Andrzej Anuszkiewicz;
d) w sprawie przyjęcia i wdrożenia na rok 2018 Programu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku, ref. Dyrektor MOPS J. Wojtuszkieiwcz;
e) zmieniająca uchwałę nr XLIII/398/10 Rady Miasta Malborka z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy, innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych w ramach Malborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego, ref. Roman Milanowski naczelnik wydz. IZP;
f) w sprawie podwyższenia kapitału w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o., ref. Katarzyna Kostrzewa -Rzoska naczelnik wydz. RGP;
g) w sprawie wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o., ref. Katarzyna Kostrzewa -Rzoska naczelnik wydz. RGP;
h) w sprawie wniesienia udziałów do Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., ref. Katarzyna Kostrzewa -Rzoska naczelnik wydz. RGP;
i) w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie miasta Malborka lub ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Malborka (GEZ), z wyjątkiem zabytków których wyłącznym właścicielem jest Gmina Miejska Malbork, ref. Miejski Konserwator Zabytków Ewelina Tałałaj;
j) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, ref. Małgorzata Krysik naczelnik wydz. OKS;
k) w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego „ Szarotka” w Malborku, ref. Małgorzata Krysik naczelnik wydz. OKS;
l) w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie miasta Malborka, ref. Małgorzata Krysik naczelnik wydz. OKS;
m) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, ref. Małgorzata Krysik naczelnik wydz. OKS;
n) w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych na terenie Miasta Malborka przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, ref. Małgorzata Krysik naczelnik wydz. OKS;
o) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Malbork, ref. Małgorzata Krysik naczelnik wydz.OKS;
p) w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Malborka, ref. przewodniczący Rady Miasta A. Mroczkowski;
q) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Markowski;
r) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady Miasta A. Mroczkowski;
s) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady Miasta A. Mroczkowski.
6. Procedowanie wniosku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Informacja na temat protokółów z XXXVIII sesji Rady Miasta.
9. Komunikaty i wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.

Posiedzenie komisji:
1. Komisja Finansów i Rozwoju Miasta - 23.01.2018 r. godz. 12:30
2. Komisja GKMiK - 23.01.2018 r. godz. 14:00
3. Komisja Spraw Społecznych - 24.01.2018 r. godz. 12:00
4. Komisja OKS - 24.01.2018 r. godz. 14:00

Kolegium Przewodniczących odbędzie się 24 stycznia br. o godz 15:30